Skip to main content

Full text of "Caṫair Conroí agus sgéalta eile"

See other formats


OlILLUBMY BOSTON COLLEGE CACAin connoi 

^E^r SséAlCA eile. 
— -^H 

z^tiS méit, •oo fSfíot) 

1 ^coniAiíA Oi|\eAóc^Mf 1902. 
Ati Seit^e<\t) Cup. 
BOSTON COLLEGE 
Ati n-A óup ^«H^BSTUUT HlLL, LlBlARTi MaSS "OO ConnuAt) tiA 5Aet)il,5e, 

1 mt)<iiie ÁtA CUaú M 1907. tlAOt. I Á CACAin connoí ZAt)^ tnéit, 
.1. 

'oo f5|u'ot) 
1 5Cotri^ií\ OijiexxoCAir 1902, 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 
OHESTKUT HILL, MAES^ 
A^ n-A ouf ^ATnaó 

'OO 

1907. PBINTED BY 

SnALY, BRYERS AND WALKER, 

MIDDLE ABBEY STREBl, 

DUBLIN. a jl o 6 


A — ^1 T)r:^ob nA fge-AtcA f o, X)S() tt^^it tiorn a ótif 
I n-tirh-Ail CÁ t^fUxMtie-Af ^AX} no c-at) if bun teo. 

Sgéx^t pi-Anntíi'óe-AóCA Y^^*^ ^^ óé-dT) ée^Ann. Óu-átA- 
f-A é 1 sCMiifixM-oe bli-A'ó-ánu-A ó foin. ill 'oóig tiom 50 
bfuit ATi fSé-At 1 5CIÓ, nó mÁ ZÁ, n1 fe-ACx\-f-A é. If 
•oOóx\ 5Ufx\b é -An pe-Afv céx^'on-A -An ConjAi (no Conjioi) 
f eo x\5vif Cúf 01 ID-AC X)Á]\\e. 

X) — X>o tiim|\e-A*ó -An cte-Af f o -A|\ 'otnne ti-Af ^t ó t)ó|\'o 
n-A iiOibjie A t>\ a' ce-Aóc te pé-AÓ-Ainc -Af^ ob-Aif .a bi X)'Á 
■óé-An-Afh -A5 m'-At-Aiji. Ctnjie-At) -An pe-AjA -AmugA -Agtif bi 
lAó-Att xMf 1:1ttex^'ó x\ b-Aite 50 Cilt .áipne -Agtif g-Ati 
m'-At-Aij^ ^eif cine. 

C — 1f iDóó-A 5ti|\ mime -a ttiic fut) ni>Af f eo -Am-Aó -Af 

T) — Tnion-f5é>Att:-A 'f^^* ^^ ^wiT) eite. Ou-aI-a 
'C-AiUn n-A mb\\Á^t\\e'' ó -oex^iAbf^t-Aiji m-Át^p •com 1 
t>t:>AT) f oin tiof 1 5Ci-A|\n.-Ait)e. 

6 1 p — Conn-Aóc-Aib ^ t-Áini^ " Cofh-A|\t>A n^ Je^it- 
xMge'* -Agtif " g-AT) m-AftA." trio be>An T)'innif 'oorh-fx\ i-At). 
Ctiife-Af-f-A co|A -A^tif ctnttexJi'ó leo -Annf o -A^uf x^nn- 
fut). Hi 'OÓ15 tiom 50 i\>Aib x\on óe-Ann -acxx 1 5CIÓ 
fvi-Atri foirhe feo, tliojA buAit fMt) Uom-f^ ^óc 50 
1iÁi|M5te. 

CAt)5 melt. 
(A) CAtAm connoi. 

" 1nnir rs^^^ -oúinn, a rh^m.'' tTlxxtn a m mx\tt -ainm 

•oe-Af-A xMCi. If lorrro-A cf-Atnón-A x^guf oi-óóe ^ 6xMt- 
ex\m^i\ Y^ geirhiie-A-o <A5 éifcexvóc le n-xx cui-o f géAtc^A 
p1x\nr^A1'óex^óc^. 

'* CiAC-A If pe-Atifi lit) é, 1 mX)éA^lA no i ngAe-oits ?'' 
4ff-A ID -Am. 

'Mf pe-At\tA tinn 50 mop é f^gAit «-aic 1 ngx^e-oits/' 
4ff-A fiiin-ne. 

t)! friof x^s^inn 50 mAit n-A |vai5 -A5 ** ITI-Am " a6c 
'DtAOó-l)é-At\l-A — t)é-At\txX bjiipce. T)ob' peA|\tA téi péin ^n 
f5éx\t -A mtifinc -oúinn 1 ng-Ae-oits 'nÁ 1 mlDe-Afit^, -Aguf 
\\x\r) eite, bio-o cofg o|\Ainti-ne -Aon 5>Ae'óit5 -A t>At)^ific, 
Astif, m-Afi ge-AU >Aif\ f eo, b-A rtiofA é Áf; irotiit beit a^ 
elf ce-Aóc te *' ID-Am '' as c-Ainc. 

"An bfint fMOf ^s-Aib c-A bfuit p.Áifc A'5-AlUin?" 
4t\f-A '' m^m/' 

'* C>Á fiof A^Ainn 50 m-Ait : ca* n--A t-Aob nS be^-ó ? *' 
Aff^ finn-ne. 

"Afi ótixxl-Ab-Aiti* f\Mtfi c-A'nnuf^ A t-Áini5 -An 'OÁ 
étoió mó|A-A úv 1 táf r\A p-áif ce ? '' 1 A tÁti f5éAlcA = tnótiÁti rséAÍrA. 

" A\[ CtJAtAbA1tt = 'At1 CtJAtAlX) fib. 

• CA'tinuf (asci totintif)=cioiitittf (=cé loiinuf). 4 CaC-<M|\ Contaoi. 

*' C^' bpof •oúinn-ne c-At) a ttig Ann mt)?" 
*'t)'féi*oi|\/' ^tif-A tn-AijAe t)eA5, ^' 5ti|\ pÁf AT)A|t Ann.'' 
" tlioj^ f?Áf AT)A|i, A otti-o/' AfAf A triAm. ^' Seo m-Ati 
tÁn5At)Aí\* Ann : — 

X)^ triAC tliog eij^e^nn Ann pAt) ó Agtif otiAit) f é 50 
•ocí An "OotriAn Uoi|\ aja 10115 tnnÁ. tlí freA-OAfi ^ a' fAib 
Aitne ACA Ai\ A óéile fioimif fin ^ no nÁ t\Ait^; if "dooa 50 
|\Aib AÓC If ctiniA C1ACA '|\Aib no nÁ f Alt>. 

t)i An óigbeAn 'nA corhntii"óe ifuig 1 ^CAifle^n rhóji 

AgUf t)i |\OtAi 'OflAOl'OeAOCA ^ Ag CAf At) AgUf Ag CAf At) 

IÓ ifcoit)óe móf-'ocimóeAlt An óAifleÁin. An f?AiT) if 
t!)eAt) nA f otAí ^Of Aoit)eAócA f o A5 cAf At), nio|\ b'fréi'oip 
te tiéinne X)ul ifceAó Y-^ óAifteÁn. 

tn A1R6 t!)6A5 : " t^-A gf eAnnttiAfi® An ^ic Í "oo rhnAoi 
Ó15 belt 'nA corhntiit)e.'' 

tn AH! : *^ If fiof t)tiic fin, a óuit), aóc f An 50 f óilt." 

'Dob' Í THÁif e OeAg An pÁifoe •00b' óige 'f^ ci$- ^í 
f í 'nA peACA AgAinn 50 téif Agtif 50 mof-rhof A5 tTlAm. 
t)i ceAX) Ag ITlÁife 1^15 Aon óeifc a óiifi «ifti, fiut) nA 
fAib A^Ainn-ne. t)A ótmiA cat) í An óeifcí; bíot) 
FfeA^fA bog cneAfCA te fÁgAil Ag ITlÁife nuAiji a 
•DéAf f Ait)e tinn-ne : 

'' If flOf riAó ® ACÁ fib, A t)Aittíní.'' ^^ 

^ ní peA"OAfi = ní't 'fiof ASAtn. 

• noimif fin =|ioitTie fin. 

^ UocAÍ x)|iAoi"óeA6rA = magic wheels. 

* 5;|ieAnnThAti = AifceAc. 

' pioff AC (fiof ), inquisitive. 
*® "OAiltíní, urchins ("oaIca A5;up T>Aitcin). C-Aú-dip Confof. 6 

X)^pÁ^ tD-AC Ríog éií\ex\nn ylÁn -Aige n-^ rhwinciíA^éiri 

pA'O-á -Aif ^gtir ^r "oooA 50 |AxMb f é péin -Aguf >A 0111*0 

le-Án. 

tT1/áltl6 t)6A5 : " A^uf, ^ltl-Atn, *^A^X) éinne eile 'n^ 
éorhíitii'óe 'f^ ó-AifteÁn aóc ^n óigt^e-An ?" 

ÍTlAtTI. — t)í, -A ótiiT) ; bí tlí -Ati T)orh-din Uoi|\ 'ri-A 
óorhntii'óe Ann. — X)a teif -An cx\ifle>Án -AgtJf ingexMi •00 
t)ot)' e-At) -Afi ói5t!)e^n. 

t1tiAi|\ A óontuMC tTÍ-AC ílíog élfleA^nn íi-a |\ot-Al 
X)|A-Aoi'óe-AóCA\ -A5 c^f-dt) -^stJf A^ c-Af,AT) ^xMi f c^\'o leo, 
•outD-AijAC fé teif péin 50 \\A^X> a cu^i^f 1 n-xMfce-Afi^^ 
•^S^r 50 t^^i^ r^ <^o^ tn^it xM^e piUe^-ó -a b^Mte 50 
héiívinri -Afiífc. If bjAonx^o a bí fé, ^suf ^í^í^ b'Aon 
longn-At!) é> m-ajA óonn,diCfé An X)eAn HAif'At A^ipéAÓAmz 
Arr\Aó xM|\ ó f?tJinneói5 An ó^ifte-Áin. tlí pexxc-A fé |vi-Arh 
A teitéiT) X)e rhn-doi le h-ÁiUex^óu. ^^ t)í fonn if p-Aiuóiof 
-AijA 1 xtzeAnnzA 'óéile.-^* t)í n-Aif\e -Aifv piUex\*ó a b-Aite, 
xxcc t)í f?iof -Ai^e 50 rriAit nÁ fxMb ,Aon trixMte-Af T)o t)eit 
x\ •o'i-Afif ^1*0 'Dtil if ceAó ^^ 'f^ óAif leÁn, nriAfA mt3'p eix)!!; 
fcop A ouf teif n-A jiotAÍb T)f\Aoi'óeAócx\ -a t)í móí\- 
T)cimóeAlt -Aif. ^ CtijiAf 1 n-AifreAft, an idle or fruitless journey. 
^^ Aitte.Acc = ÁilrieAcu, beauty. 

•* 1 "oueAniicA 'céite = i b)?ocAi|t a céite=3inf An Áic céA*onA = 
together. 

^^ -A "o'lAflttAI-O -Otlt 1fT:eAC = A5 bflAlt Ap "Otit 1fCeAC = 45 lAfl|tAl"Ó 

T)til If re4c. 
pumneóij ATI íiAifteÁiti. C-AtxMji Con|\o!. 7 

t)í An be^n ti-Af -At -A5 péAó^inc -Ati-Atl -A|\ -An ITlx^c ílíog 
^5Uf 1 50 tiuAi^ne-Ao •oeóí^Aó. 

" Astir» ^^^^>" -Afxr^ rriÁiíie t)e-A5, "ca-o óuige 50 
fAit!) uAisneA^f uij^ti ? TiÁ fiAib p 1 sc-AifteAn -a tiAtAfx 

pein t 

If f iOjt •ÓUIC fin, -A f coif in, -AÓC t)í x\ tl-At-A1í\ -a •0'1-Af f -Alt) 

Í ibóf-At) le í\í5 eile bi 'n a óorhntn-óe 1 n--Aice teif . Se-An- 
•otiine ti-At 'oob* e-At) é f eo aóc bí fé -Anx\-f-Ait)t!)i|A. 

'^pUfe-A-o-f-A -A t)-Aite,'' -Afif-A tri-AC IIÍ05 eifO-Ann, "t 
cti^ft)óó-A tné éife fíof fux^f 50 bf-Ag-At) "oivaoi -a 
ouiffit) cof5 teif n-A f\ot>Aít) fo.^' 

" Hi't -An f e-Aj\ f -Ain te p-Ag-Áit 1 n-éif inn -Anoif /' -Affxi 
Control, '* ní't -Aóc -Aon feA\\ -Arh-Áin t-Af intiig n-Á t-Aif cig ^^ 
•o'eifinn 50 bftnt fé 'n-A óum-Af nx\ |\ot-AÍ fin a oofg/' 

" Agtif cé tié fin ? " -A|\f ' -An m-AC ílío^. 

"triife,'' x^fif-A Confoí. 

" Cé tié tiif -A ? " -A|if ' -An rriA^c níog. 

"lf cumA -Anoif célié tnife. U-á f eAn-Aitne -Ag-Am -Af 
fre-AfA -An CAifte-Áin. t)íom-Ai|\ 1 T)ce-AnncA 'óéite -A5 
fogtuim 'Of-Aoi'óe-Aóc-A ó'n T)f-Aoi ttlóíi f-An T)orh-An Uoiji. 
pii^|\-Af -An btí-At) -Ai|\ 1 5CorhntJi'óe -Aguf geob-At) -Anoif , 
m^ 'f iriAit te-AC-f-A iné ótJii otnge." 

"Ctn|\COf5 -Af n-A |\Ot-AÍb *0|tA01"Óe-AÓC-A,'* -Aff-A triAC 

ílíog éi|\e-Ann, ^'-A^tif geob^Aiti pé ní if mAit te-AC 'f-^ 
6-Aifte-Án, -Aóc t)-A*ó rh-Ait tiom fiof -a beit -A^-Am cav -Af 
•otiic ^^ A^stif c-At) if Ainm 'otJic." 

''triife Confioí ó íoóc-AjA n-A lieifieAnn/' *' Ca-o Ap X)tiic = céAíib Af cú=cÁ Vi-Áic Aft t-Áir»i5 uú Af. 8 C^tA]\\ Con|\oí. 

" Cá t!>|?uil ^n Á^^ ftn, ^ íTUm ? '' ^áppx^ tn-Áií\e X)eA^, 
^' tlí'l fé 1 t)p\*o u-Ainn, a óuit).'' 

"D'oiA-ouig Conjioí -óóib 50 téií\ T)ut f^ji n^oi gcoif- 
céim ^* ó'n 5CAifleÁn ^gtif -aja An nóimioc -oo fC-At) n-A 
|AotAí T)|A-Aoi'óe-Aóc>A. If CO-AÓ leo 50 leijA ; -águf if a|a 
Uíg -An DoriMin Uoifi bí -An c-iongnxxt) ntiAi|A x\ óonn^ic 
fé 1AX) -AS pí\e-At)x\t) ifcex^ó^^ óuige Cfé ge-AC-A <An 
ó-AifleÁin, <Aóc, nti>Aií\ a óonnAic fé Con|\oí 'n^ me-áfs, 
bí 'pof Aige 50 m-Aic n>á fVAiti -Aon rtiAice^f -oo beit -a 
•o'l^flA-Ait) n-A lÁirhe ux^cc-aija ^^S^i^ 0|\cx^.^^ 

*^ JZá xxn l-d -A5-Aib," -Afv f eipe-An, " -aóc cat) >a tu^ -Annf o 
fit) ó éijAinn?" 

''CinsA-f-A/'^^ <A|AfA ÍTlA^c tlíog eijie^nn, ''a -o'míi- 
fAit) c'ingine m^f ítin^Aoi, x^^up -oo ge^llAf T)o Con|\oí 
pé ní X)At> rtiAic teif Y-^^ ó^ifieÁn -aóc fC-A*o -a óuji 
let)' -potAíb •Ofi-Aoi'óeAóc-A.'' 

'' Sin A X)lpu^luA^w^,'* 

Cuifv -An tlí piof -A|\ A ingm, -A^tif ní |\A.it)fí 1 bp-AX) -A5 
ce-Aóc -AnuA^f ó n-A feómfixx. 

" Díot) m'mgeAn -a^-ac, m-Á t:)íonn fi ^g-Ac, -a itlic 
Uíog éifie-Ann/' -AfAf' -An Hi. 

*' Aguf Anoif, -A Conpoí, cax> c-á uAic-pe mA|\ 
tUA|\AfC-At?"^^ A\\f -An tri-AC Ríog. 

'* X)o ge-All-Aif -oom mo fiogA put) 'f-A ó-Aif leÁn. H^fi 
ge^U-Aif ? '' ^^ Coifcéim=coifméiT), a step, 

^* -A5 pfie^bAX) ifceAC = A5 zeAcz (xjut) ifceAc 50 CAp-Ai-ó. 

* A ■o'l-A|1|1Al"0 tlA lÁlTTie UACCA1|t pÁ^AlL 0|tC-A = -A5 1A|tftA1'Ó 

bu-Ai-óe oticA. 

*^ tÁnjA-f A = cÁini5 mé. 

^ C\lAttArC-úkl = pÁ-Ó = tuAÓ fAOCAtn C^t-Aip Con|\oí. 9 

" *Oo gex^lt^f 5-án ^ir!|\Af ^^ ^E^V t)ío-ó T)o t\o$-A x\5-ac 
AflOlf/' -dff' -An tri-AC ílíog. 

*' 'Sí ^n ói^be-An tno f^ogA-f-A," Afif^ Confioí, *' mx^|A 'f ^ 
-An feoiT)^'^ if t:e>AfV|\ Y^ ó-Aifte-Án í, x^^tif <Anoif , cÁ fé 
óorh tn-Ait >A5-Ainn piUe^t) a t>Aite 50 íiéifiinn/' 

t)í -An m-AC fvíog bjAón^Aó 50 teo|\ -acc ní f-Ait!) leige^f 
-Aifi -Anoif. t)í An m-Afi^AX) 'oéAnzA, -aóc mÁ bí tTI-AC 
tlíog éi|\e-Ann t)|\ónAó, b-A bfvónAige'nÁ rxiin 50 móí\x\n 
be-An u-Af-Al. tlíofí triAit te ti-Aon óAiUn 65 -a t)eit 
pófC-A le '0|\Aoi,^^ Aóc nuAijA -A bí f é 'n-A fe-An-t)íiAoi Af 
nóf Confioí, b-A feAóc me-Af a -An rsé-Al -aici. 

tliiAiji -A t)WX)A\[ A5 ceAóc A b-Aile, if -dooa 50 t)]:t:JAifv 
An TH-AC tlíog tíAin -A|\ tDe-A^Án <a ^Át> le hingin -An fAiog. 
Cm^ fife 1 n-uttiAil "00 t\Á póf f At) f í Conf 01 50 X)eó — 
50 mb'fCÁff léi 50 móf a t)eit fé'n 5C|\é. ^® 

TluAif A tÁn5AT)Afi 50 tiéif inn, t)'imtig Conf oí a t^Aite 
A^tif An t)eAn «Af aI le n-A óoif , aóc, f A|\ A|\ f gAf AT)Af ^*^ 
le n-A óéile, óinfv fí ITIac Uíog CifeAnn pé gcAfAitj^^ a 
óíóeAlt A "oeAnAtri te í p UAf gAitc ^® ó Conf oí. 

Anoif , Y^ -A^ ^^^ -A f Aib Confioí 'nÁ óorhntn'óe n-d 1 
n-Aice te Cnoc t)|ieAnn'OÁin cAtt Annf ut). t!)í CAif teÁn 
mófi Aige Ann, aóc ní fAib fé aóc 'nA t)ócÁinín 1 
gcomófCAf teif An ^CAifteÁn a bí A5 tlíg An 'OoitiAin 
Uoip. 11tiAi|\ •o'lAjAf Conf oí Af An mnAoi uAf aiI é póf a*ó 
'fé •out)Aií\c fí teif nÁji rhAit téi Aon peAf a po^^Atf aóc 

^ 5An AtÍltlAf = 5Atl X)Ot)CA. 

^ SeoiT), a jewel. 

^ "OttAOi^ a druid. 

* A belt pé'n 5Ctié = A 5eic mA\\t). 

^ S^A^A-OÁ^x = r5A|i f ixxt), they separated. 

^ f é je-Af Alb, under a vow or vow». 

** te Í ^tJAfSAitc, to free her. 10 C^t-Aif\ Conpoí. 

-Ati pe-Afi 50 jVAift c-Aifle-án -Aige Corn mó|\ le c-Aiple4n a 

'' tli Pa\*o^ 50 mbeit) a leitem fin "oe ó^ifle-An ^ 
^\5<.\m-f.\ t)uic/' -d^ifxx CoDf 01. *' Ciii|ApeAT)-f-A mo ouix) 
pe^jA ^m^ó A\K ptj-AiT) n-A ri-eitAeAtin -A^uf CAb-á|\|:xM-ó 
fu\T) leo n-A c^ijAjAge^oA ^^ if mo te p-AgÁit Aguf 1 5Cionn 
lAe If blM'óíiA belt) mo ó-Aifle-án T)é-AticA." 

Ceolcóif birin TDOb' e-At) tTl^c tliog éifveAnn, -A^uf , CA^f 
elf ce>Aóc A bx\ile "óo ó'n T)omAn Coi|\, "oo glé^f f é é 
péin fux^f m-Af^ a te^X) b-Áp-o. 'O'-áf'ouig fé leif a 

Ól^lffe-AÓ -AgUf tD'imtlg -A1|\ -Ag flUbAt TiA ílélfexMltl. 

11ío|\ b'f A^o-A "óo A5 fiub^At 50 'ocÁinis fé óom ^ax>a le 
CiAff Ai-óe x\5Uf ní f-Aib fé 1 bfAt) 1 ^CiAjAf-Ai-oe 50 
bfUAif f é cunncAf Cí\uinn^^ A\y CxMf te-án Confioí. t)u^il 
fé f u-Af f é "oeiTi xMi ó-Aifle-Áin.^ Cfiom fé -At^ feinm,^ 
A^tíf b>A fó-binn é -a óeot. 11uxM|\ -a óu<aI-ai*ó -aíi be^n 
UAf-Al é, bí 'fiof xMCi 50 mAit cé t>^ -Ann, -A^tif úug fi 
oi^-oug-At) "o'-a feifbíf e-Aó a \ió:ó teif ^n gceolcóifi X)ul 
fu^f ótnói, m-Af b^ mó\y é a me-Af aj^ a óviit) ceóil. 

mÁme t)eA5 -. *'ir -oóóa nÁ ttAib fé i bfA-o a -oui 

fU-Af, A Th-Am.'' 

" 0, 5e-AU.Aim-f e -ouic n-á itAib.** 

Cuif fife 1 n-um-Ait T)o 50 jiAib nA pf 50 téif -Amtng 
Af lof5 nA 5CI0Ó, -Aguf 50 mbeiT)íf m-Afv fin Ai|\ pe-At) 
c^mAill eile. 

* A leiteix» fin T)e 6AifleÁn=cAifteÁn mA|t é fin. 

^^ C<Mp|t5e-A6A = clo6A inó|iA. 

** CunnuAf C|tuinn = eotAf ceA|tc. 

^ fé -óéin An CAifteÁin=5o -ocí An scAifteÁin, aj An jCAifteAn. 

** ofiom fé Aft feinm = tofnui5 fé, ic, toipS r^» l^* C-At-Aif, Corifo!. 11 f on nil ptiil cp-Ann -aj p^r ^^ti .Anoif , -Agtif tJ! f í\tit-Áinín 
«^rs^ ^5 r^i^ ^'^ 5C<Aifte^n fíof cfít) An 5C01U 50 •oc! 
-An f Ai|\fV5e. 

"Anoif/' A|\f' -An be-An u-Ar-Al le XTXao tliog énteAnn, H C-At^if Confol. 

" piU ofc A t^Aite, A^tir nil t)1 1 t^i^At) Af At! mbótAf, 
^5tjf mi Ó 'n-oiu bi-fe -Agtif "00 ótii'o t:e-Af 'f^ óoiU -A5 
bun xiin cfptit-áin, -Astif , nii-Ai|\ a oeopxMt) fib ^^ bAinne 
^5 pit fiof 50 T)c1 -An f-Áile, r\Á bígit) 1 biTAt) -Ag ceAóc 
óu^Am-fA; m-Á bím beo, be-At> |\órh-Aib xxg geACA -An 
óAifle-ám." 

T)o gluAif An mAC |\1og -Aif a b>Aite, -Ajtif 1 ^cionn ml 
b1 f é péin -Aguf A ÓUIT) fe-AjA 1 bpolAó Y^ óoilt 1 n-Aice 
4^n óAifle^in -Ag f eiteArh ^^ 50 b^reicp-oif An bAinne A5 
ceAóc AnuAf Af tiifse An cfjiutÁin. 

t)ío"ó pip An óAifleÁin 50 téifv Amtng a|\ ptiAi'O nA 
cí|\e ó mAiT)in 50 hoi"ó6e Ap lofig nA gcloo, A^uf bA 
rhinic -oo bío-ó Con|\oi péin A5 pAt)Aó Ap Cnoc t)|\eAnn- 
•oÁin. 

t)í A-ÓA|\C "Óf AOl-ÓeAÓCA Af ÚAOb An 6Aifle-Ain Agtlf 

nuAijA A f^évop'óe An A^oAfic f o cloif pi'óe 1, ní ArhÁin a|\ 
VtJAit3 CiAffAi-oe a6c mó|\-*ocimóeAtt Cúi^e IHurhAn. 
Anoif, tu5 Contioí ojA-otigAt) X)'á óviit) |:eA|\, ntiAiti a 
fei'Dp'oe An A-óAf c, nÁ |\Aib aca te 'oéAnArh aóc pé 

VAtAÓ ^^ A beAt) ACA A ÓAlteAttl ttAÚA Agtlf pitleAt) A 

bAile óotti cApAit) If 'oob' féi*oi|\ teo. 

" A?^uf, A ttlAm/' AffA TTlÁiíAe t)eA5, '*fAib nA fip 

lÁITDIf ?'' 

'Mf 1A*0 A bí l-álT)1f. ^AtAlg A bí lOnnCA. t)ÍOT> 

CAffAig rhóf A5 5AÓ T)iiine aca Af a gUAtAinn t ceAnn 
eile fé tí' ofsAill Aige, Agvif níof mó teo mAf tiAlAó ^ Óeóf A1T) fit> = cíi:iT) fib. 

•* A5 feiceAiTi = A5 fiii|teA6 = A5 paíiatíiahic. CÁtA}\\ ConjAOÍ. 13 móriA. 
If 1A"0 A bí tAfOltt. óAif te^in, tÁinis ah b^intie Anu^Af A|v «if ^e -An cf f tit^in. 
^í ciaifge óonnc-A*o-At\ Ati b^inne Áfi Ati uifse 'ni rt1x^r 14 CACi\ip Coní\o!. 

leo, fiiAit-dt)Ap Avs t^e.\n udfAl a^ e^aza -An ó^ifle-áin, 
•o'ÁfA'ouigexx'O-Afi leo í, ^suf -Af 50 bp-Aú>áó leo. 

t1uAi|\ A tÁini5 Conftoi -a X)A^le ^^uf t^w^ifv fé ^n óij;- 
t)eAn imtigte, féi*o fé ati -A-ó^pc -óf^oi-óe^óc^ ^S^if 

t)í A\\ lomó-Aji xM^e A\K An •0CA^lArh 'oítAeAó m^ti bí f é 'n<A 
f e-vAf Atri A^uf §|\eo.*o leip x\ b^ile. Seo mA]\ t-Ainig An 
'D-Á óloió móf^A 1 bpÁijAC -An J^^^^iti. 

"Agtif, A ttl^m/' A|\f-A m^ifie OeAg, "a|i tCAn 
Con|\oí tn^c Tlíog éipe^nn xN^tif -An be-An u-AfAl?'' 

tlíoji leAn, -A SfiAt) gil. 11iiAif\ -A t,dini5 n-A p|\ -a 
t)-Aile, |:t^x^|^x^*o<A|A Cont\oí mAfb. tlí'l 'fiof -A5 éinne 
CA'nntjf -A ]:vi-Ai|a f é bif . tlí fAib -An CAif le-Án -aóc lex\t- 
ófiíoóntJigte. T)Y^ti fé niA|i fin ó foin. Sin é t-All 
^noif é, mAk|\ A be-At) CfitiAó rhón-A -A|v b-Afifi -An óntiic. 
Uu^A-ó C-At-AijA Óon|\oí nixJk|\ -Ainm -Aip -A^uf c-Á -An -Ainm 
óéAT)n-A -AijA ó'n tÁ úx) 50 *ocí -An t-Á 'n-oiu. 

X)o póf-At) ÍTIac tlíog éiíAOAnn -Aguf An be-An u-Af^l 
-Agup If lonro-A iÁ -A óAice^T)-A|i pé niAipe 1 néi|\mn. 

Anoif, -A p^ifT)í, If mitiT) -o-AOib -a beit -a' •out -A 

í^O-OlAt). 

(t3) AS T)tlt AtnusA. 

X)^ triióe-Át Sé-Amiiif An X>únA 'nA óorhntii*óe i nT)oit\e 
^n toó-Áin t bpx^fóifoe An Cnoc>áin. pei|Ameoi|\ T)Ob^ 
eAt> é -A^uf ]:ex^|A c\\^ocr^AYhA\l sa^^a} CeAp tiA cor:^- 
A|\f Ain 50 tiAit!) ITliceÁl Sé-Atniiif f^i-óbifi. t)^f:éiT)itA 50 
jAAib be^^xAn xMpsiT) ^x'A X)Annc Ai^e, aóc tn^ bí péin, tií 
A 'óót-din te •oéáiiArh ^ige. t)í a ólAtin ^5 éifige fu^f 
ótitge, A^u\' \)A rhxMc -An óAt)Aif\ i^-o a cuit) cloinne 
ifcig A^tif ^i-nuig, 1 ngofiu -Agtif 1 n^-AfijAAi-oe. 

HirAiji A bí ^imfi|\ ^n gofic-á -Ann, m^fi ge^tt aji ati 
me^c A tÁini5 x\fv nx^ p]iÁCx\í cÁ fUAf te t)liAt)Ain if 
pce 6 fom -Anoif, t)í ^MjA^eAT) te p^gAit a\\. \ay.\cz 
&n fiAgAlcdóAf,^ '<^E^r E^^ -^^^u t>eA5^n te *oíot a^. 

Aon omce -Airi-Áin nuAi[\ a bí -An rhuinuijA Ó5 'n^ 
500*01x^*0 'A^ii]'^ tTlice-Ál A^iif -A be-An 'n-A fui"óe a\{ a 
T)ceinnue-Án -A^tif fvúuA givnrixMfe YÁ^tx:e^fAzeme, á]\\'A 
íTlice-Át: ^' Cax) if "oóig le-AC, -a Th-Ái|ve, cat) a X)\ nn' 
xMgne <Anoif ? ^' 

'^t)Á -óe^CAifi "óom A jA-At). If iomx!).A fiut) -a bíonn 
cti A 6u\\ C]\é n-<A céile ó rhxM'om 50 tioi*óóe ; -acu, 
b']:éi*0íí\ 50 fiAib x^n cíop -a' cuja bux\it)ex\^AC-A ojiu. 
C-Aitpe-Aji é "oiot mí ó ^n-oiu -Agiif ní f:e-At)Afi cÁ 
bpxMgpe-Af é." ^ "PeAtt C]iíocrjArriAit jApUA, a diligent, tidy man. 
'UiASáluACAi"', government (t^iA^Ail). 16 A5 T)iil Amu 5a. 

" UÁ An f i|Ainne -<\5a.\c, ^5ur ni beit) n^ mucA |;e^Arh-áf 
<\ n-oóCAin le Ihat) x\ •óíol 50 Tici x\on.\c -Ati Oiie-Áin."-' 

^M]" bv\05lAó 50 inbeit) iaóaII Oíu\inn t)^\iní ^ "óíol xxp 
^\OíK\ó Cill-Ai|Ane." 

'^ Dv\*ó rhofA -An CfwiAg t -óíol. X)e\^ fí V ce-Aóc 
i]xeAc 1 5Cionn mí, -Aguf bxx -óii^l x)i b-dinne >a t)eií: 
<\ici 50 plúifAf ec\c/' * 

^'50 'oenriin, X)eAt> tiAi5ne^\f 0|\m-f-A 'n^ -oixMt), 'Oxí 
n*oíolpAit)e í. t)'i:éi'oi|\, x^ Thicíl, 50 bp-Aig^^-Á cÁi|\'oe 
ó'n nrÁigipci|A -A|\ xx' 5Cíof cun 50 nit)e^*ó uxx muc^ 

- ''X)Á mb'é ^n mÁigifCiji ]:éin a XyeAtt AnUy ní t)eA.\"(!) 
Aon ceipc 0|Mn c^i|\*oe iAf|\Ai"ó aija, -aóc níO|\ niAic liom é 
tAti)^i|AC lef^\t) T)o ^T)iAi\m-Ai'o nApiui-oe^ 50 im^emmn 

''Hí'l x\on léige^f >A|\ -An f^éAt niA|\ fin aójz An bó 
t)e-c\5 -A •óíol ; -Acc co^dfi, -a ttlicíl, nÁj^ tDpeApp-A -ótiic 

CUIT) -O'-Áp gCUlT) AljAglX) A tOg-AinC -AITIAÓ xXf -A' 

mbAnnc ? '* 

''Tlí'l Aóc An cévAt) púnc ftÁn -Ag-Ainn Ann ^guf nf 
mAit tiom é bjAifeAX). t)^peAp|\ liom, t)-á gcuijApi-óe 
óui^e mé, An cíof a cógAinc a\\ ix\fACC^ ó'n mbAnnc. 
Acc -pé-AC, A^ ttl-Áif\e ! 1Í)íof a^' leigeA-o Y^ pÁ\peA\\ 
in-oiu 50 ti)puil AipgeAX) le p-ÁgAil An-A-f -i\0|\ *" 1 mtD-Aile 
Ac-A CU^tV 

'* Ai|A5e-AT) An-A-fAOfv 1 mt)-Aae Ác-a CU-ac ! Aguf cat) ^ OiteÁn, Castleisland. 
"* plúi^if e-AC, plentiful. 
^ A|t lAf Acc, borrowed. 
• AnA-fAot», ATi-fAOti, An-cpAO|\, very cheap. As 'OuL AmugA. 17 

é An rf)A^t é f in 'ouic-f e nÁ T)órh-f-A ? If Ue^s ve tteit) 
te íT-ág^a ^5xMnn-ne/' 

** Hi peA'0-A|i, A ih^ijAe, -Aóc p-Afi 50 póilt 50 bp^ige-AT) 
An p^ipé-Ap. A' bpuit 'piof -A^AC Caí t)]:uil f é ? " 

**Seo -óuic é, -A till oil/' 

'*l,-Af fcott) "óom." 

(A5 léige-At)) : " Uá AipseAT) te p^g>Áit a\^ Mf Aót> 
-Atioif -A5 peiiimeoipiti) le CAiteAtri te n-A scuiT) ZAlmAn, 
^5Uf ni belt) te *oiol aca -Af iAfx3kóc x\n <di]\5i*o acx: ÓÚ15 
púinc fxx mbtiAt)<Ain -fen gceAT), -A^tif 1 scionn x>AÓAr>'^ 
XiUA'óAn ní t)eit) ^ cintte te T)iot -ac^.'' 

** íTlxxíiAn l)fléx^5 é if mó\\ a' fséx^t é, mx^fl AX)e\\\ An 
f exin-poc^t, aAóc if 'oóó-a stif\ bjie-Ag e." 

**ílí 'oóig tiom 5uj\ t)|Aé^5 é. "Díof a* c^inc teif <a 
fx\5>á|\c A\K An mhótA\\. ó óMfiAib ^guf 'otit)^i|\c feife^n 

50 |AxMt> fé fÍ0|\." 

" 1T1>Á if m-AjA f in -AC-Á -<\n f ^é-At, ní mif *oe "óuic s^n 
f Aittige^ A "óéAnArh 'f^ óúif. A* mt)ei'ó -íaqáIV o\\z 
'out f ti4f 50 X)A\le At A CtiAC ? *' 

*' Hí 'oóig tiom 50 mbeit), Atz f5|\íot:)f a*o f «x^f 50 
tDAite At^ Cti-AC 1 mt)Áii\e-AC xxguf geobAt) cúnc>Af 
cpuinn Ai^ An 115110/' 

'''Oéin 1 n-^inm X)é if ltltii|\e." 

''XnÁ ZÁ An c-Aifse^'o te f-AgÁit óorh fx\o|\ ^s^f 
T)ei|\ -Ati pÁipé-cA|\ fo, bxxt) rhóp ^n óom^om^ o^A^nn é. 
U-Á móp-dn te 'oé-An-Ani ^gAm. Dxxt) trixMC tiom fgiobol 
A oufx f u^f -A^uf ce^íin nu^t) -a óU|i -a[\ cig n-A mbó. If ^fAiiltse .1. moitte, delay, neglect, omissioa, 
• ComAOiti .1. mAiteAf , benefit, favour. 18 As "Out Amiig-A. fé fó-ftujó. Anoif b'|:éi*oifv 50 tnDei'óiíin ÁbAlZA -Ap é 
tíonnuig^t) <Asnr A l3i\ifeA.\'ó.'* 
Da rttom Art obAiji f. 
*' jT^n 50 póill, A ttlióíl. Se>Aóxiín nic é l)so|^ t 
5C0triAMp n-A feolxi pio^ix) -A5<3.c é ^guf g^n ji' puA-ó 

*** -An cufi]iAC A Gttir^A'ó, to till (first) the bog or marsh. Ag "Oul AmugjL, 19 

"1f mitiT) -oúinn beit ^^ 'Out ^ óo-ol^-ó i n-Ainn? "If 5iopf-d *t)uine c^b^MfA X)é nÁ -An •oojAAf.*' 
rh^c, *OorhnAll, óun leici|\ xii f5í\íoti)-d'ó 50 DaiIb Atx\ 

CU-AC. t)xX ÚfOíTl -Ail OX)AM[\ U t)'fVlfA 5O n\Ó\\ X)0 

XDorhtiAtt ctAif A |\órh<A]A^^ no leAt'AC\^A a t^xe^^Atf 
^r\Á teicifv -A fSfiíolDxX'ó. 11tixM|\ a t)i x^n leiciii fSpioGt-A, 
A|\fA^ X)orhnAll : ^'An 'oóig te-AC -a' n'oéx^nf-Ai-ó fí An 
Snó?^' 

'*A *Óume VlAf-Ail : Cloipm 50 t)ptiil -Ai]\5ex\T) le 
p-AgAiit >A|\ 1-Af AÓC A5 |:ei|Ameoi|\it), -Agtif gAn a6z be-Ag-Án 
le -oiot -Af, 1f pei|\meoi|A mif e. UxS lé-Af -As-Am. X)At> 
rh-Ait tiom 50 t^p-AgAinn Mf<Aóc "o-A óéAX) púnc te c-Ait- 
QAKYi tem^ óuiX) c^lrhxxn. Innif 'oom, mÁ Y^ *^^o ^^^^ 
é, c-AX) If cexj^fc *ooin -a -óé-AnxMtj ótin 50 t)f Ag-Ainn An 
c-xMi\5e>At), mÁ If \\ux) é 50 bfuii fé te f-AgA.it. Aóc 
b^éi'oif 50 bftnt n-A p-Aipéif bfé-AgAó, mA\\ if gnAc-Ao 
teo -A belt, -Aóc m-Á c-áit), nf t Aon X)íogt)Áit 'oexxncAi. 
mife, 

íllíóeAlt Sé-Amtnf An Dún-A. 

'* tDe-Anf-Ait) fé fin An ^nó 50 ce-A|ic, -A *Óorhn>Aitt. 
tlí "oe-Anf-At) -An f A5-A|\c f éin níof f eAfji é. Ab-Aiji teif 

TiA p-ÁlfOÍb nt!-A1|\ A tieit) fM*0 -a' 'out A^ fgOlt gxMl 

•oe-A^irh-AT) A •óéAnAfh^^ Ak|\ >An teiciji a cuf f-An oifig." ^^ CtAif A tiOiTi-dft, to dig a furrow. 

^ 5-ATi x>e-á|im.ATO Á "oeAtiArh, not to forget. 20 ^5 T)ul AmugA, 

"O'imóig Ar\ leicifA ^S^f i ^cionn cúplA tÁ piuMf\ 
niíóeÁl p5é<\U\^^ ó DAile Ats CUac, Aguf t)^é 'oeife -An 
fgéit é 50 t)|.nKM|\ UlíóeÁl SéAmuip ^n DuriA £200 a\\ 

•out)Ai|\c be.An tllióíl : 'Mf 510|\í\a 't)uine CAbAifi X)é 
'nÁ -An "ooiAAf. Hi íiO|AAinn-ne AmÁm a óuif\p*ó An 
c-Aip^e-AT) cotriAoine ^óc a\\ n-A l>occ-ÁnAiti ^CÁ mójA- 
■ocimceAtt otiAinn.^' 

*Mf píop "oiiic fin, -A Itl-Aife. "Cá An fAogAl T)iAn 50 
leó|\ o|\Ainn-ne aóc c-á fé níof 'oéine a\\ Áf\ ^corhAj^- 
f AnAib A^up 5An A n'oótAin te n-ite 'ni le n-ól A5 

CUIT) ACA." 

'* ConnAC clAnn ÚAi'óg téiú a' •out Afi r^oit int)é 
A5Uf, 50 'oeirhin péin X)tiic, bA rhófv An CfwiAg óeit a' 

féAÓAinC 0|\CA. tlí f\Alt) OjAtA AÓC nA 5IOOAII AgUf 

X)At nA luAiúe OfvúA f Ain.^' 

''"Dí Cáic LéAn Annfo cf-dtnónA inT)é a 'o'lAffAi'o 
5|\Áinne mine, Agup Y^ X)tJbAi|\c f í nÁ \\a\X) ^n vim le 
n-ite ACA ó itiAi'Oin in-oé, Aguf 50 |\Ait) a ]:eAt\ a* -out 
ó tuAit) 50 Uí^ÁigU 'péAÓAinc A tDpAgAt) fé Aon-nít) 
te 'oéAnArh, aóc 50 fiAib nÁi|\e Aif\ An cig 'pAgAinc 
mA|A geAtt Aif nÁ f\Ait!) ttjix)^^ T)e'n óAfói^ ai|\.'' 

** SeAt), A ttlÁiíie, te ctinsnAm X)é, beit) obAij; *f ^ 
t)Aite Ai^e Anoif A|a peAt) CAmAilt, ^StJf if mAic a' \^á\* 
óuige^^ é pA-DjAAig. tin peAjA oibt^e eile 'fA pAjióifoe 
níof peA|A|A 'nÁ é A^tif bAt) ttiófv An rsr^of é beic *' SjéAlA, tidinga, newa, au accuuat ; rséAÍ, a story. 
'* itji-o .1. pAic, 5|teim, a " tack." 
"if TDAit a' fÁf cuije é, a good " warrant " is he. 
**X)ujm-áOin .1. jAn ob-Ait^, idle. ^E '^^^ AíniigA. 21 

" Cá íiuin A geot>AitA Afi z-A^^^eAV, a Thióíl? mt)ei*ó 

\AtA\X OflC^"^ An OX)A\\\ A 'Óé^Ml^rh AfV 'OCÚIf ? '' 

*'T)ei|\ -An teici|A 50 tDp-Ag^T) fióe punc xMioif, x^5Uf 
Ati ÓUIT) eile ó A\w 50 h^m *oo féif\ mxX|A -a t!)íonn <An 
ot)x\i|A ^5 *oul óun cinti. t)ei*ó pe<<\jA x\' ce-^óc -Antj-Af 
tu^-dmn ó tt^ae At^ Cti-At teif An obvMj^ -a rhol^-ó/^ 
ji^tif, mAjAA mbeit) feifex\n f^fCA leif An obAi]i, ní 
beit) An c-.Aifsexi'ó le |?x^g-Á1t.^' 

^^Hí't -AnnfAin Atz An ce^fic/' 

11ío|\ X)^^ATiA 50 fAib meitiol^^ rhófi a-^ ob^i|\ -a^ 
ITIióeÁt Sé-Amuif An X>únA. Úof ntiig fé -Af\ "ocuif -Af\ 
'óíos rhóp -A ttéAnAxn ó^n 5Ctíf\íAx\ó fíof 50 'ocí -^n 
AbxMtin. T)o tó5 f é -Agtif 130 pléxiif 5 f é n^ CA\x<\^-^^AtA 
b1 'f-^ p^ijAC Thói|\ -Agtif ní |\^it) fé 1 X>i(:ax> 50 f-Aib 
páltdí (bJ^tlAí) An fgiobóit nuAit) HAC mó|A Cfíoó- 
nuigce Ag An mben\c f AOfi a bí A5 obAij; Aige. 

1nf An Atn yo bí ceifc nA CAÍrhAn^^ 1 mbéAt 5AÓ 
T)tiine. "Dí An fgeAt 50 tiotc A5 An pei|\meói|AÍb. ílí 
íié AtriÁin 5U|\ riieAC nA ppÁcAí ofCA, aóc einnit) bí te 

•OÍOÍ ACA bí f é f AOf, Agtlf 5AÓ iAUt) A bí OfltA A ÓOAnnAÓ, 

bí fé T)AO|;. t)í nA cigeAf\nAit)e CAtrhAn Ag geAfÁn 
nuAifi nÁ |\Aib An cíof A5 ceAóc if ceAó cúóa, A^uf ní 
|\Aib An cíof A5 nA T)Aomib boóCA te CAbAijic T)óib. t)í 
nA mÁigifC|\1 A5 bA^AifC An •olige^^ a|a nA cionóncAÍb, ^■^'mbei-o iacaLI 0^11:? = An mbeit) fé T>*piACAi6 ojtt: ? Must you. 
Will you be compelled ? 

^^ An ob^^ift A ttioIa"Ó .1. An obAift a riie^f , to value the work. 
*^ tneitiot .1. rSACA peAji A5 obAiji, a squad of \^rkmen. 
^ Ceifc nA rAÍniAn, the land question. 
^^ A5 bASAiftc An "otije, threatening law proceedings 22 A^ T)ul Amug-A. 

.\SU]^ -DO CxMte^A-ó AtriAó Af f eilt!) ]:eA\y boóc Annf o -Aguf 
<\nnf ú-o. t3í T)|\oó-ob-Ai|A x^g b|\viócgxMl.^^ 

5^\n cev\"o -a c^D^aijic x>'^on mÁ^^^\'z^\[ 'otJine boóc ^ 

X)A \\ó-X)eA^ An mA\t •óóib beic ^5 CxMnc. 'Sé ^n 
|:|\eA5]v.\ puxM^ fi^T) 511^ t>'é fin An 'olige -A^uf n-d ji-aib 
leigeAf Aiji. t)A leif Ati cigevA|\nA An zÁlAm ^suf 
nu-AijA nÁ \yA^X) An cíof te p-Ag-Áit ^i^e 50 gc^icpeAt) fé 
An ZAlAm A t)eic -áige. Acc b'péiDifi 1 scionn t)liAt)n-A 
tió m>A|A fiti 50 tnbe-A'ó Am aca \\ur> éicitic a "oeAnArh. 

*' \TíA\\\, A óApA^ll, If geotDAifi fé-Aj;.'* 

11uAi|\ A conriAic íi-a X)Aome bocc^ nÁ \\a\X) Aon 
z-]'ÁyAm te ^A^Á\l ACA ó SA^AnA Aóz t)lige, -Aguf nÁ 

ó nA cigeAfinAit), x)tilDxMí\c pAr> teo péin n-Á f^it) -Aon 
nít) eile |\ómpA Anoif a6z t)on^f ^Stif 5^^^í^'A|^, m<A|i-A 
mb']:éiT)i|\ teo cu|\ te n-A óéile^^ -Agtif 1^*0 péin -a 
óofAinc. 

Hí í\>Ait!) x\on e-A^tA >ó|\ ttlióeÁl SéAtnuif ; t)í lé-Af -Aige 
A^uf ftiT) •oob' pe^AjAfi ^nÁ téAy, bí ^n cíof xMge. Aóc 
m-Ap pn péin, ip é bí -Ag obxMjA 50 'oíóe-AtlAó -a^i t^ot^ 
nx\ nT)^oine mboóc. €115 fé corhAiple rh^it *ó'^ óórh- 

^^ VÚÁ óui|\ceA|\ x)t!ine boóc ^f -a feilt) 50 tié^- 
^GópAó,^ tiÁ bíot) bAinc -Ag éinne -A^Aib teif x\n Áic, 

^ -^5 bitúccJAit, brewing, coming on. 
'^ C«|i le n-A céile, support each other. 
** 50 heASCO^iAc, unjustly. ^5 X)ut Amug-A. 23 

A^uf mÁ tA^Anr\ ^on fp^iionntoigin^^ ó -Aon -<5.ic eite 
xxgtif -An -Á1C x\ úósAinc, n-Á bíot) t)Ainc -A^Ait) teif pn 
^óc óorh bex^g. iDiot:) -An CAi^rh a^ -An mÁigifCifi, m-Á 
If m-dit leif é, .c\óC5eAlUAim-fe "o-Aoit!), mÁ te^n-dnn fit) 
mo cofhAifle-fe, guf f-A*OA t)eit) fé 5-An ciof. t)eit) 
x\n c^lAfh -Aige -AÓC beit) x^ póc-áí fot-Arh -A^uf/' <df 
feife-dn, '^b-din bx3if\fA nA ctUAMfe *oíom-fA n-dc fxX'OA 
50 mbeix!) ceif c n>A CxxlttiAn f oc-di|\ -Ag-Ainn, xxguf 5-An 
t)tii'óe-AC>Af X)o rhuinciiv S-Af-An-A/' 

X)o gt-AC nx\ T)-Aoine An óorh-AijiLe feo, ni ti-ArhAm 1 
5Ci-A|Af-Ait)e Acc -AjA fti-AiT) n-A tiOifex^nn. t)í n-A cigeA^f- 
nxMt)e -Afi buile. t)i *o-Aoine boccA 'o'-Á 5Cti|\ -Ani-Aó Af 
feilli), toif, ti-Af, tAlt -A^tif 1 t)fuf, Acc ni fi-Ait) Aon 
ttiAit -Ann, ni jA-Ait) An ciof -ó'Á X)íot. 

Cuifi aA cigeA|AnAit)e f^éAlA Anonn 50 tonnT)Ain Ag 
|\-Á'D $0 f At!)AT)A|\ CfeAóCA A^tif 5ti|A rhó|\ An nÁif.e é •00 
rhtjinciji SAif'^ríA ^An fux) éicinc a X)éAr\^m T)óit!)-feAn 
A t)í 1 gcorhntn'oe a^ tAob nA SAf AnAC 1 n-éifinn. 

X)^ pÁipéijA SAf AnA UonuA le íiéiceAó A5 CfomAit)- 
eACc'^^ A|A éifinn. Ctii|aeA'OA|i fiof An po^ ^E^V ^^ 
úíAéAg. D'éif c niuinui|\ tonn*OAn leif nA cigeAfvnAít!). 
t)í clttAf ie íiéifceAcc^^ aca 'óóit), jiuT) n-Á í\Ait!) aca 'oo 
fgéAt nA mDAOine mbocc a t)í A5 ot)Ai|\ 50 •otAn ó 
triAiT)in 50 horóce a "o'lAff Ait) ftige beACA^^ a bAinu 

Af *Óí\OC-CAtAtri. 

CtiifeAt) 'otige Afi bun 50 CApAit) a^ CAbAi|\u cca'da 
•oo^n bpeAfi a bí 1 n-ionAT) nA bAin|\íognA* 1 nit)Aite 

^^ Sp|Aioniitói5íii = 1:6^1*. ^Ati fpioji^^x), a mean man. 
^ A5 riiomAi"óeAcc .1. ^5 cÁineA-ó, speaking badly of. 
^ CiuAf te 1iéift:eAcu, an attentive ear. 
^ Sti5e-beAÚA, a livelihood, a living, 
* Th-e Lord Lieutenant. 24 ^^ T)ul AmugA. 

ÁtA CUAt <A5iif 'o'a.v t:)iiACAill AMnijMpet éinne a óiip i 
l)p|\iopún 4S X)0<\'ó -A5 fÁt) éinní*ó i gcoinnib cíofA ^ 
x)íol. llí())\ t^'pAT)A ^o |\<Ait) 'ouine nó beijic f^xitce 
ij^ceAó 1 bpivíopiiíi ó 5AC p-^\i\óipT>e i n-éi|unn. 

If m<\]\ peo a\ bí Afi fsé-At nuAifv a bí An óéA^o óuit) 
•oe'n obvM|\ -oéAtiCA ^5 IllicexSl fíéAtniiif An X>únA. 

Oí póspA ciijAtA AmA6 50 mbe^"ó Cjunnniug^-o 
ciononcAK^ Agup pe<A|AOib|ie ^5 T)|\oióe^T) riA te-Atiinxx,^^ 
DiA T^omnAig, -Agtif, 5-An xMiifix^f, bí tTlice.Ál Sé-Atntiif 
^n X)únA te t)eic -Ann A^uf mó|\^n 'o^oine eile nÁ\y 
X)' é. 

AjA mAiDin T)é ITI^Áipc puAijA ITlióe-Át leiuii^ ó "oinne 
u-Af-Al 1 ^Cojic-cMg ^5 ^Át> 50 mbex^t) fé a^ zeAóz 50 
T)oipe An toó-Áin te péx.\CxMnc -Ap -An ob^ip -a bí "Oe-Anu^ 
-A5 mióe.Ál. 

'Sé ^n obAiji -A bí ..\5 -An n-ouine tiAfAÍ fo beit -A5 
fiubAl n-A tiBipe-Ann f íof ftiAf, -A5 péAóAinc 1 n'oiAi-ó 
-OAOine 50 ]\A^X) i-Af-Acc ^ijigiT) ^c-a ni-Af\ a bí a^ ITIice-Ál 
ÓéAmtHf An *Oún-A, le íie^gl-A 50 mbe-Ati) émne a^ 
pÁgAit -AifgiT) ^An An ob-Aif >A beit x>éAnzA -A^uf cpíoc- 
nuigce 1 5ce-Afu -Ai^e. 

T)'pÁ5 ^n 'ouine tiAf-At Co|ic-Aig a\\ An *ocfiAen -Af ^ 
-oeió -A CI05. X)i fé 1 gCili-Aiiine c-Amx^U be-A^ za^ 
éif -An T)^ ti-Aiti -oe-A^. t)í f e-An--Aicne -Aige -Af óeAnn n-A 
^connfCÁbl-A^^ -^^S^fj tiu-AijA -a bí 5|\eim bit!) itce ^Ai^e, 
bii-Ail fé ifce-AC óui^e ^if'A b-AjAjA-Aic, -Aóc níof f-An fé 
1 bpAT), ni-A|\ tí)í friof -Aige 50 m-Ait 50 fi-Aib bót-A|\ fAX>A 

t The Chief Secretary to the Lord Lieutenant. 

* CjimnniuJAX) nonónuAÍ, a tenants' meeting, a land meeting. 

^T))AoiceA'o n^ te-ATTiriA, Laune Bridge. 

*^ CeAtin r\A ^connf cÁbÍA, the district inspector of police. ^5 T)tíl Amug-A. 25 

|\oiinif . ^uxMfi f é c^jip -A^tif gtuAip aMti fi^|\ -An cSjaáit) 
Ílu-A >A5t}r 'AtriAó -An bócAfi i n-Aice teif au ''cSéipéAt 
íltiA^V' X)A rr^A^t teif t^eit -05 t)<Mnc CAince .Af ,a 
gioll-d xN^uf if lom'ó-A fti*o >A óu!í\eA^*OAfi cfií n->A óéite 
Af\ ^n mX)ótA^. V\UA^\ A connxMC f é An ^^ Séipé-At 
Vt\^A " (Á\\r)'teAYr)pAlt C^A\\\\A^tie) A^uif^ S^n é ^cu leAt- 
ófvíocnuigte, Y^ 'Oiib-Aific f é : ^^ C-a' 'n-ó tAoX) 50 t)]:tiit 
-dn ce>AmpAll iDfie-Ág f -Ain m>Af fin ? ** 

''TDeiji nA feAn-*ox\oine n>d beit) .a óe-Ann C|aÍoó- 
nuigte 50 -oeó." 

" Aóc CAT) cuise nÁ be-A'ó ? '* 

'* T)ei|\t:e-A|i 50 bpuit -An ZAlAm f o-bog -A^tif 50 
í^puil n-A ^AttAÍ A* nul fíof Z]úX) An c-aUaíti/^ 

'* 1f mó\\ An ctltlx^g é beic mA\\ azá f é. Cé leif An 
Á^z úx> A]\ A x>rA0X) eile rte^n n^lAife (-An T)iAnAc) ? '^ 

'' le UiSe-AjAnA Cinnrh-AjA-A, ^^ ^óc if ró-Annx\rh a 
bíonn fiAT) 'nA^corhntn'oe -Ann Anoif. Siúx) iat) cigce 
-A tuóc oib|Ae -AjA tx^ob -An t)ót-Aif\." 

**1f 'oóó-A 50 tD]:tiit eol-Af mAic -a^-ac -A|^ -An mbóc-Aji 
-Ac^ fom-Ainn.'^ 

^' UÁ, -A|A ÓUIT) T)e, -ACo ní fl-Ab-Af fl-Afh t-A|\ 'OflOIOeAT) 

tiA te-Arhn-A. 1f m-Ait xí^C-á ctnrhne -Ag-Am nuxMji n-Á f-Aib 
CjA-Ann A p-Áf -A|\ c-Aot) -An t)6tA]\\j -Aguf pé-Ac -Anoif -Aiji : 
zÁ fé 'n-A coilt rhoifi. t)íot) f-ATo-Afic t)|\e-Ág -A^xJiinn a]\ 
to6 iéin ó'n nibóc-A]^, act: -Anoif if -A|\ éigin -a geob-Am 
c-AC-ftáit -AjA -An too nÁ a^ n-A cnuic -Afi 'oc-Aob ci-Af\ 'oe. 
A' t!)j:eiceAnn cú An ^e-AC-A móp úv caII?*' ^ SéipéAÍ nta-AT) .1. Ce-Ampoll mó-|A Óiti' Ai]^ne. 
^ Ci^e-dftn-a ÓiflflmAttA, the Earl of Kenmare. 26 As X)ul Amug^. 

**1f 'mó tÁ fpói|AC A bíot) -Ag^inn itif -aíi -áic fin 
niuMf\ 4A iMot) tu\ |\ÁifeAnnA Ann. t)í |:ei|\meói|A 'n-A 
óomnui'L)e v\nn. T)'iinúig fé. C05 x^n cige^fno -An 
Cv\l<\m ifce^ó 'nA feilt) ):éin -Aguf nÍ0]A t)*pA'OA 'n^ 
■uuMt) f^in nuAiji -o'lmtig n^ fÁife-Ann^ teif." 

*' tlÁó pec\|\]\ T)o •ó^^01n1t!) beic a' CAb>Ai|\c A^\e X)'á 
n^nó 'f^ t)Aile nÁ X)e]t a' CAiteArh -a gctn'o Aifigit) -Af 
fÁife-Ann^/* 

''1f -oóóA 50 nit)'péx\fi^, <Aóc ní T)óig tiom-f-A 50 
bpuil n-A *o-AOine pioc níof ]:ex\|Af\ ^noif 'nÁ X)\0'o^\\ inf 
a' cfe<\n-xMmfi|\ ntJAi|\ a biot) fÁifex\nnA -A^uf pÁcpúin 
^5^T í^innce -A^Ainn. péAó -An fe-An-f?ocf\Aó út) úuAf . 
SiúT) í f e-An-]A0ili5 AóAt) -o^ 60.^^ X)Á mbei-ópeÁ ix) 
fe-Af Afh 1 n-Aice téiti, t^e^-o í\a*ó-A|\c Áltiinn -a^-ac x^f\ -An 
loó Aguf -Af n-A cntnc t!)|Ae-Ag*ó-A -au-á .A|\ 'ocAob ti-Afx 
'oe'n Loó. HflimíT) -An 01 f 1 t^p-AT) ó t)ínn Uifge.^^ A^ 
t>|:eiceAnn cú -An cig mójA ú*o tti-Af ime-Afg n-A gcjAAnn ? " 

'* Cím : Cé teif é ? ^' 

^'1f -oex^cAijA -A fi-At) Anoif cé teif -An -aic. Aóc if 
minic -A óuAl-A mo fe-An-ACAi|A a' Cf\-Aóc Af An -Aimftf 
p^T) ó, nuA{|\ -A t)! Lady Hedley *n-A córhntiit)e -Ann. 
t)'in í xxn tDe^n u-Af-Al ! "Dí -An píob-Aife -Aice t)ob' 
Í:e-ÁíA|\ -A t)í 1 n-éi|Ainn/' 

** C-AT) -Ab' -Ainm TDO ? " 

** '^eAn\'Au^^ Hii-Aifi n-Á biot!) fí 'n-A cofhntiit)e .Ann- 
fo, bíot) fí 'n-A corhntn'óe 1 1ílof-t)eite.^^ ' 1f long-Anc^ó ^ AéA-ó -o' eó, Aghadoe. 

^'' binn Uif5e, the seat of the late Lady Headly. 

* S^^^r^ii Ganzy : a famous piper known as Lady Tleadly's fjiper. 

" Rof-r)eice, Roa.-ibeigh. A^ "Out Amug^A. 27 An rriA^te^'C a "óein fí. X>Á mbe-á-ó inó|A^n triAf í x^no1f 
ní bé-At) ceifc riA c-AltriAn 'Áji tnt)o'ó|\A'ó." 

** l3^uil xMtne A5x^c aji ttlíóe-Át SeAinuif ^n 'ÓúriA; 
Ví6 a' bpuil |?iof A^AC cx^ t!)|:uil fé 'n^ óottinui-óe ; ^n 
"^A-OA é ó "Óf oi6e-A*o n-A teArhn^x ?" 

ftix\T)x\|\^^ pé'n n-onine u-Af aI x^5ttf téi5 fé .áifi .a beic 
níof ne^ni-eól^ó.f-Aige 'n-Á ttí fé. Afi f eife^n, ^5 cuti 
c^f-A*ó -AjA xMi 5CorhfxÁ"ó : — 

^* A' t)peicex^nn cO An cig mófv ú*o i-oif finn -á^uf -dn 
106 ? " 

^^Cím : Cé TZÁ 'wa óorhntíit)e Ann V^ 

''lf teif HA Con<AllAi5 ^n Áic. Sií\ niuiiur ni^c 
T)e-A|At!)íAÁt>A|A 'oo'n Óonnfitté-A|\* ax:á Ann x^noif .'* 

'' Aóc ní I1Í fin -án iic 50 mbiot) T)orhn-c\U péin 'n^ 
<!:orhntiit)e ? " 

** 0, ní ne-At), Aóc 1 nT)oifie píonÁin." 

riti<M|\ -A f|AOlóe-A•Ox^|A Citl-A-U -d^uf nu^ifi a oonnAic 
^n 'oiiine ujif ^l An fQAn-zeAm'^AXX a\< tAoX) An bóCAif^, 
ní be-A'ó f é f Áf c-A 5<mi 'out f iMf 611156, Atz níofi f ^n f é 
1 X}i;:a'o tti^f. 

An p-AiT) If bí An 'otiine uAf At A5 péAÓAinc Af An 
feAn-ceAmpAtt, 'oo bí ^Ait A5 An mbuACAitt, A^uf 
niiAif A t)í fé A5 ót An píopA, cé buAilpeAt) ótnge, A5 
ceAóu ó'n ngfeAnnAig,^^ nÁ T)omnAtt t)í\tiic. X}^ 
f eAn-Aitne A5 An mt)eP|\c A|\ a céite. ^ T)|ioc-f tJAX)AH, irítent on mischief. 
* "OotrinAVt Ua ConAitU 
•^^lie-ónnAC .1. Áic 1 n-Aice te X)tioiceAX) tiA tAtiinA. 28 v\5 Dul Am 11$ A. 

** Ce he CÁ lo<\r. in-oiu ? " ^f f a Dorhnj^ll. ** Ip cpu^g 
5v\n *po|^ ^^Ain," -Apf' ^\n 510II-A. 
'*Cv\ t:)|:uil fé <\5 T)ul?'' 

X!)únA A.\c-c\ 'n-A óóiiinuix)e -A]a -<mi 'OC.AOt) eile X)e'n 

'* An é míóe^\l SéAínuif é ? " 

''An ]:e.\\\ ce^-on-cA. t)piiil ^itne -a^ac aija? '* 

** U-d 5-An Arh|i>Af . C-a' 'n>A CAot) nÁ De-A*ó. A^uf ^' 

Opuit 'pof <A5^c CAT) é A gnó le TTlíóexil SéAmuif ^n 

X)únx^." 

** t)'péix)i|\ n-Áó pe<A|A|i<d *ótiic pof -d t)eic Ag^c." 

*' A^up ca' 'n-A t^oX) ? *' 

*' If X)óó-A 50 t)puiL'i?iOf -A^x^c 50 mbeit) C|\uinnitigA'6 
^5 'Opoióe-AT) n-A Le-AttinA X)ia T)ottinAi5 feo cug-Ainn. 
t)í íí^aA-ós Ó5 Ó ITleA'ófv-A le t)eic xxnn -Aguf Concut)-d|\ T)u5 
-A^uf HlíceÁt Sé^mtiif -An X)únA, ÚÁini^ ha póilí 
-A|\éi|A A^tif í\ti5AX)A|A leo Ua-05 Ó5 xx^tif Concut:)x^íA, 
^xguf if 'Oóóxx 50 t)|:uil ^n t)ei^\c ac-a -Anoif pé S^-^f ^ 
x)U|AÁiglí, mAi[\ A t:)í:viit f lAX) ^' peiteAMti 50 mDeit) 5|\eim 
*.\p itlíCeÁl Séx^muip'' 

*' C>AX> if peA|Ví\>A -oom a t>éAnAm ? " 

'Mf 'OóCA nÁ puil 5<'^^'óil5 -Aj^ An t)peA|\ fo." 

''tlíojA t)^Aon •oíogMit Touic -A leise^n "00 'oul 

** éipc ; feo ou^Ainn AntiAf é," 
** 50 n-éi|\ige An lÁ leAC." 

''UiomÁin leAC Anoif/' Apf' ,An T)uine uAfAl, **nóni 
be^xj 1 n-Am A^uf 'OAOine a peiceAtri opm.^' ^S "^"^ Amug-A. 29 

tiom^ine-A-ox^f leu. U-Ajif^in^ ^n 'ouine u-Af At óui^e 

p-Á1péx^|\. tug An buAÓAitt c^c-fúil^^ Anonn -ai|\ Aguf 
nu-AijA -A óonn-Aic f é 6?. //. ilf. vS. a^ ua leicfiex\ó-Aib, -oo 
Pfex^D fé, -óóc níOf\ tei^ fe ai|a 50t)]:-AC-A fé éinní-ó. 

tliOjA t)*f-A'OA 50 jAAtDA-OA]^ A5 ^Opoioe^AT) r\A Le^rhriA. 
t)í pÁipéx^i^ mó[\ -a|\ c-AOb-cMi '0|\oiói'o x^5 |\Á*ó 50 mUexxx!) 
C|Auinnitig-At) x\nn 1 X)zaoX) ceipce n^^ ZAlrhAn x\fv An 
nX)orhnAC. Híop lei^ <An 510II-A A^\\ 50 t)pACA fé An 
l(:uA^\\At)y Aóc 'o'fréAó >án |:exx|\ eile 50 geAfv x\i|\, -Agtif 
cx^p éif beit x\5 -féACAmz A^^y tA^]\Am^ fé -íxmxxó leiciji 
Af A |!)óc-d, -Agtif t)í fé -A5 téige-AX) n-d le\z\\eAó nu-Aip 

4X C-AfAt) -pexi^A 0\\tA A^ Ar\ TTOflOlCe-AT). 

'* a' t!)]:uit pof x\5-AC," Aff ' An X)uine u^f-dil leif , " An 
^AX)A tMinn T)ei[\e Lex^ú-Aen ? " 

'* 50 'oeirhin, nVl 'pof x^^xMti, a •óiiine ii^f aiU*' 

**TI-Aó xMC ^n fSéAl é fin <ánoip, -^^S^f *oul3AifAU An 
€~o\p^eA6 liotTi DÁ fixMb An Á\z Acz cúplA mile nó C|aí 
ó *ÓfOiceAX) nx\ t,exMiinx\. Cax) if -dinm 'oo'n p-A|\óir'oe 
reo ? ^' 

"P-Ajióifoe nA Uu-Aice, a 'ótiine ti^fAil/' 

" Tl>Aó 1 p-áfóifoe 11x^cAen* í ? ^^ 

" í1ío|\ cuAtA'Ti'A Aon Aifim eite -aji ^n bpxxfvóifoe -acc 
x^n UtMc/^ Acc nf t eotxxf |\ó-rhAic x^5;Am a\{ An cíja f eo, 
m^jA cÁim-fe im^ óorhrmit)e x^|^ x\n 'oc^ob eile t)e'n *^ 'Ootin leicjieACA, a bundle of letters. 

^' CAU-fúit, a glance. 

* Knookan© {Ar\ ónocÁiii). 

*^CtJAc ÍATi u-Aiwm ooiuceATin Ap ÓnocÁn), a parish in Kerry. 30 A^ "Oul AnuigA. 

^lVMnn. t)']:éiT)nA 50 mbeAt) 'fior -ac^ tuAf <^5 ^n 
5Ce<\|\T)ó<Mn." 

** v\n iTAT)' iiAinn -An óeAp-oó-A ? '* 
"LeAt-n'iíLe nó tnA^|^ fin." 

"CionvAin le^NC, -a giolt-A ; zA e-A^l-A Ofiri 50 mbCAxm 
•oéi'óe<\nAó -A^uf c-Á -OAXoine a' -peite-árh o|\m-fA. An 
"oóig le<^c A\n bjrtnlmíT) x^|l -án iribót-A|\ cex^|\c ? '' 

tlíoft b^ir^xT)^ 50 |\c^t!)x^T)<^|A A5 'OOfiAf cige nA ce-AjiT)- 
óAn. t)uxMl xxn $iotl-A ifce-Aó. t)í -Aitne rh-Aiú -^M^e ax< 

"Anoi]V' -Aji feife^n, " c.Á pe<.\p .Afi lomv^^^ji a^axxx 
in-oiu ^suf c>Á ev\5l-A o|\ni 50 bpuil T)^Ao6-pt^x^•OAt^ ).moi. 
U-Á fé ^'oul xXfi cóiíA ÍTlióíl Sé<Amtiif ^n T)ún-á. Hí'l 
AMnm n>A p-Ai^óifoe n-Á -Aintn V[A \\A\ze 1 ^cex^jic xM^e. An 
•ooig te-AC -A^ tnb'f:éi'Di|i ie-AU é cup -AmiigA. Ue^n-Am 
opc Am-Aó óui^e ; beit) longn^t) a\\\ caxí zá -óom' 
coimeÁT).'' 

*'5o mbe-Annmgi'ó T)u\ "otni:, a 'óiiine ti-Af-Ait/' x3iff-A 

*' A' n*oei]Ae.Ann uú é ? Ce-^p-Af n-<S i^a\X) X)eii\e tcdCxien 
bp-d-o ó'n Á\z feo/' 

" ílí x)óig liom 50 bpuit T)ei|Ae Le-At-Aen \a pA^fóifoe. 
Aóc p^n 50 póill, c<S T)oi|Ae te^cAn Cxxm-All be-Aj^ ó'n 
^ic feo -A^uf b'péi'oip ^vifiAb í pn xxn Á\z azá uxMc" 

" Cé zÁ \^A óórhnuifje 1 nT)oi|ie X^eAtAW ? " AS 'Out AmuSA. 31 

"Ó ZÁ mót\Án 'via 5Córhnui"óe x\nn. t)^ite mó\\ if ex^•ó é. 'n^ córhntii'óe -dnn ? ^' 

*' ZÁ xMtne x\5Am ^t^ beif c f^eAf t)e rhuincitA An T)únA 
Y^ pAíióifoe. U-Á 'ouine aca 'nA gAt!)^ i n-Aice te 
t)|ioióeAt) riA 5eAT)Aige, «Agtir -Ati pe^y; eite, cÁ cex^í\T)Cx^ 
Ai^e A\\ Afi 5Cex^pxM5."^^ 

*ní tiéinne aca fAin x^cÁ UAitn-fe. Cx^-o if pe^fif^A 
•óotn x\ •óéAnAtti ? '' 

^'UiomASim-o tit!) ftlx^r bócAfi An ttiuilinn. Hí "ooig 
tiom 50 bpuit T)oií\e tedCAn 1 bpAt) tiAi*ó. 'Sé T)onncA*ó 
Ó ComAoin AZÁ 'ha óórhnui-óe A5 An muileAnn." 

tiomÁineAT)Af teo, aóc inÁ tiotnÁineAT)A]i, pfeAb 
An ^aX)A An córri5At\^^ Anonn Aguf ctiitA f^ t^ocAt 1 
gclUAif tDonnóA-óA An liliiilinn, Agup nuAi|\ a t)í An 
méit) fin 'oéAncA Aige, Af 50 btAÁCAC leif 50 -ocí X)oi|\e 
An tocÁin le x^^éAl^ cun ITlicíi SéAmuif. 

Hí 5^bAT) T)om A f-áx!) 5Uí\ ctiiíA *OonnóA'ó An ttluitinn 
AífueAji eile a|\ An n-otnne UAf-dl Aguf a|\ a giollA, 
Agtir, ntiAi|v A t)í An g|\iAn A5 'otíl pAoi, 'f^ ^^ '^i^ 5^ 
|\At)AT)A[i nÁ 1 n-Aice ie T)f\oiceA*o "UACUf aó nA VeAiiinA.*^ *^ Ce<NpAC .1. bAite be^s 1 bpAjióifoe Ar> Ór>ocÁtti 1 ti-Aice le 
Citt-gobnAUAn. 

■^^ Coíri5A|i (pron. corhti^An) .1. Ait^ionjiA, a short cut. 

^ DjioiceA-o tJAcu]iAc rjA te^.ninA, Upper Laune Bridge, close to 
the lake. 

C :^2 -0<5 T)ul AtnugA. 

'Mli'l Aon rhAite^f 'Oúinn beit -a' fiubAt. TZÁ fé 
Com trivMt: "oinnn ^ille^-ó a V)A\le. ^GpuilmíT) i bp^T) ó 
uill-AijMTe ? " x\|\p' ^n •ouine u^f aI ^stif ^5^ C|AÁit)ce. 

*' Seo Í An teAilMin, Agtif ni tDoig liotn 50 t^fuil An 
I06 1 bpAT) ftiAf UAinn, -Agtif mAk'f tTiA|\ fin acá -An 
fgéAl, nil Cill Aii\ne 1 bp^T) tMinn." 

*' UiotnÁin leAC -a b^ile hiaja fin. X^Á -An 1-Á c-Aitce 
A^Am, Agiif if be-Ag é mo fAot>Afi. t)A"ó cuiti-a tiom 
AÓC 50 t)f uil -o-Aoine -a' peite-Aiti 0|\ni, aicc ni'l leige^f 
Aifi Anoif ." 

Iliofv b^fA-OA "ooib A5 'out Á bAite AgUf If At\ An 
ngiollA A bi An c-ÁtAf ntiAif\ a fgA^f fé leif An nx)Uine 
uAfAt Af fjA^SiT) CilV Aifne A5«f A teAt-gini 'nA póCA 
Ai5e "oe bÁf|\ An Iac. t)i An feAf eile fCAjAb 50 leó\\ 
•oe fern Aguf Tí'obAiii An tAe. ^Sé An coat) feA|\ a 
buAil uime Af An uf^Ait) nÁ oifigeAó nA sconnfUÁbiA. 

At^ feifeAn, " t1ío]A óeApAf 50 mbeiteÁ a|\ n-Aif óom 
luAC. tlÁ fiAib An f eAf^ 'f ^ bAile ? " 

'' tlí f eA'0A|\ a' í\Aib nó nÁ |\Aib. tlí f ACA-f a é aóc 
50 li-Áifigte.'' 

*' Hí f ACA cú é. Cá í\Aib f é ? H-áíi f SjAiobAif otnge 
foimif fo? ^' 

**T)o fSí^íobAf Aóc ótiAmAip AintigA A^uf b' éi^eAn 
•oúinn filleAt) a bAile." 

'* CuAbAi|\ AmugA, An eA'ó ? Af nT)óig, ní'l peAjA r\Á 
beAn ó "ÓiAoióeAt) nA teAtrinA fiA|\n-áfuit Aiúne aca a\k 
itlíóeÁl ÓéAmtiif An T)únA/' 

'* riíof buAit éinne lioni-f a 50 j^Aib Aitne Ai^e aiji nÁ 
A|\ An Áic*nA bfuil f é 'nA óorhnui'óe. ílí |\Aib ArhAin 
Ainm nA pApóifX)e 1 sceApc A5Am-fA nó ACA-fAn, nt As "Oul >amu$43u 33 

feAX)A\y ciAC-A. tl-ACx^en* ázá -A5>Am-f-A m-A|\ xMnm -Af -ah 
t>pA|\óifoe. 1 bpxí^fióifoe tiA Uti>Aite biomxMjA Aguf ni 
^i5 'f?iof -A5 émne cÁ bptiit X)ei|Ae te-Au^en/' 

*' Hit) nÁó lonsn-At), T)oif e -An loóAin a t)i uaic í 
bpx\|Aóif*oe ATI Ónoc^in." 

" An X)onAf OfvcA mAf\ Ainmne^o-A ; 'p^'o ^ óinpfinn 
AmugA." 

"tli't leige-Af Aif\ Anoif. 'Sé if feA|\|iA "otiic a 
•óé-AnAfh f5fíol3A-ó óuige Anoóc a' pÁt) ie XY\^6eÁt 50 
mbeit) cú fiA|\ oin^e 1 mbÁifiexxó Aguf ctiií\pex\'o-fA 
ciomÁn-Ai'óe óugAC -Af\ t)Att. UÓ5 tOAC é -A^uf ní 
bAOgAl "ouic "oul AmugA. ílí't polt nÁ póifvfe -A|\ x\n 
•Dc^ob eite T)e 'ÓfOióe-AX) nA teAnhn-A 5-An piop >a beit 
Aige o|\úa/' 

tlUAIjl -A Ótl-AtAlt) pijl Olt)[\e itlíÓll SéAmUlf 50 flxMb 

An •oinne tiAfA^l ^5 ccaóc, ní gÁbA-ó "óom -a f\^*ó 50 
•DC-Áini5 x\ gc^inc óuc-a. 

" Ca*o Af é ? '* 'oei|\ t)uine -aca^. " Cat) if -Ainm t)ó ? '* 
•oei|\ pe-Ap eile.^ '* If x)óó-a gtif Sx\f AnAó é/' <AX)eif An 
CfiorhAt!) pe-Af. "A^tif 50 mbeit) fé a-^ X)é-AnArh mAg-Ai-ó 
fúinn-ne -Aguf fé n^-Áf gctnt) t)éAf\tx\." 

" ílÁ tAit)>Ait\ ^óc 5^^*ói^5>" -A-oeif X)iAf m>Ai*o S^^í^" 
-Áin, '^-A^tif ní bAogAt 50 mbeit) -Aon óúif rh-AgAit) Aige 
'nÁ A5 émne a buAitfit) óug-Ainn ó S-Af-AnA ^nÁ ó Aon 
-Áic eile.'^ 

** Cá hum^^ A belt) fé -Annf o ? " -AtDeif Se^AgAln 

C-A1-Ó5. Eoiockane. 
* Ca htiiTi (cÁ huAin ?) .!. cé *ti tJAi|t ? When ? 84 ^5^ t)ul AnuigA. 

liom 50 mbe^t) 5AI cobAC x\5-Am. Seo óugAinn pe^fi 

fe<\n ; " (le lUioe-Al Sé^mtiir): ''if X)6tA 50 tnbeit) -An 
\eA\\ 6 Coj\c<Mg -Anrifo fM|A a px\T)x^.'' 

"1f x)óóx^ 50 mbei-ó. t)ubAi|^c fé 50 mbexj^-o fé 
x^nnf o a\|a x\ cjaí a ótog no be^Ag-Áinin 'nA "oMiti). t)A*ó 
niAMt liom 50 mbe-At) 5AÓ -Aon ní*ó 50 flAócrhAfi^^ 
]\oimif . A T)orhnAitt, nÁ pÁg nA clocA fx\in m-A|i UÁ 
fi^-o, ni'l fMT) cupcA 1 5ceA|AC. Sin é Anoif, if ]:eAf ji 
m<\|A pn 1AT). C-Ait iDOfn T)ef n-A mion-óloóxMt) -Anu^f 
o\\t<\ -A^uf ctii|\ rSf ^^^^^ -^í^ ^'^ tnion-6toóAib/' 

** 1p -ootA -^u^AXy é feo é x^noif a^ ciomAinc oti^Ainn 
^noií^." 

^'ílí tie," <AfifA T)iAfinAiT) 5^'^^'^^^' "Slut) é 
Sceócf n-A mbóitfe." ^^ 

^^ 1f píojA t>mz, A X)^A\<mA\x>y n-áó IxSi'oifi aza ax\ f e^^n- 
bUAÓ-Allt A ]:éACxMnc." 

*' Cé íié fiúT) a' ueAóc -a teit ougAinn Afi fo*oAf\?*' 

'' tlÁc é UotnÁf 5-AbA acá Ann ? " 

'' 'Sé 50 t)ífeA6 ^stir 'oeAbA'ó Aifi." 

'' 50 tnbeAnntngró X>\a •óAoib," Aff a UomÁf -Agtif a 
ófioix)e 'nA óéAl Aige. 

''T)iA Y 1^1wi]Ae •ouic, A totn^if/' AffA ITIíóeÁt 
ÓéAmtnf . '^ Cat) cá 0|ac ? ^' 

*' Co^AljA A teit 50 póltt, A ttllÓít. (CÁtx\|\ Áf "DO tóip 

50 ue. T)o btJAil ):eA|\ if ceAó óugAinn-ne ó óiAnAib. 

^' CunncAf c|ivjinn ,i. eólAf ceA|tr, correct knowleJlgo. 

'^^ SlAccniA]i .1. cjiíocnvii^ce 1 5ceA|tr:, finished. 

^ S^ttAit .1. -pÓT), a Bcraw. 

^ Sueocp DA mbóiú|ie, Stokes, a county eiirvoyor. X\5 'Out AmugA. 35 

Ctiifi fé "oo ttiAi|iif5-fe. ill bex3k"ó -Aon x\rhf>áf As^m 
^ijA -doc 50 'oc-Áinig ^n buAÓAill bí 'á tiotniinc 1fceA^ó 
foimif "] 5U]A innif fé 'óom 50 |\Aib An pex^ji po *>Á óeifc- 
lugAt!) Afv ^n mbóúAjA ix)' c-áob-f-A -^^stif 5^ f-^^^^ -^^ riiÁl-A 
lÁn "oe pÁipé^fiAit) -Aguf comAi[[tA n^ X)Am\\w^nA 0]\tA. 
t)í piof A^Ani 50 m^it nÁó éinne eile t^e-At) -Ann -aóc 
■oume éicinc ^jt -oo cóif\-fe te X)A]\ÁnzA\*. ílí |\Ait> 
Ainrn n^ tiÁice 1 5ce-A|\c xM^e. teige^f-f-A o|\m ^up 
*Ooi]Ae te^t^n a bí UaMx:). CtHíAe^f ^fi X)ótA\\ Ctiitnín 
MT) -Aguf ouijA T)onnóAt) x\n itltnlinn Aifce^jA eile 
ojiCi^. tlí "ooig liom 50 inbeix) \:eá\[ An X)A\[ÁnzA\\* 
Annfo Z]\Átnór\A in'oiti.'' 

'* Ci3if gÁifve óugAinn, A tomÁif. Hí b^fÁnc-df^^ a 
t)í ^5 Au n'otnne uxxf ^t úT), -aóc if -Arhl-Ait) -a bí fé a* 
zeAÓJZ te pé^xó-Ainu -A]a -An obAiji -ac^ *oéAncA -A^Am-f-A. 
CuijA fé f5éx^lx^ ótigAm ó CoíicxMg 50 tnbe^t) fé .Annfo 
in-Diu, Acz if b^ogl-Aó n-Á ciucp^i'o f é -Anoif.^' 

''^é-AC -Anoif," A\\YA UomÁf, '' nÁó tné ^n z-AmATiSr\} 
X)Atf óóifi 50 mbe^-ó 'piof AgAm, -oÁ mb-At!) b-AfiÁnc-Af -a 
t3e-A*ó >A5 An n'ouine ua^aI, nÁ beAX) f é 1 n'^onAfi. Cat) 
A •óéAnj-Mm Anoif ? *' 

'* t)'f:éfoi]A 50 mbeAt) f é Annf o póf ." 

*'t1í bAogAt t)o Anoóu. ÍTlAíiA mbeA-ó éinne te é 
-óéAnArh, ctii pfeA'ó An ciom An Ait)e AmtigA é, mAfi uÁ 
'jpiof Aige 50 mAit nÁ bei'ópi'óe |\ó-t!)tiit)eAc X)e 'oá 
mbeAt) fé a^ ]:illeA*ó a bAile 50 Cill Aipne Agtif cufA 

A]l lOmCAf Al^e IT)^ pjAIOfÚnAÓ.'' 

^' SeA-ó 1 nf l léigeAf ai|\ Anoif. If 'oóóa 50 mbeit) 
f é Annf o 1 mt)Áit\eAó," Aff a HlíóeÁl SéAmuif An 'OunA. S6 A5 X)ut Amug-A. óoíti inib^Mlce-Aó f^in 511^ innif tTlioe^l "oo cionnuf 
T)o cAirin An oSaih a T>\ "oéAnuA A5 ITIióeÁt tei|», 

m-Af A cuijieAT!) AtnngA é An IÁ foimif pn. Hi •out!)-AifC 
An "ouine UAf aI focAt acc " péAó Anoif , "O-A mbeAt) 
5Aet)il5 AgAm, nio|\ bAosAl "oom T)ul Amii$A," Ag X)ul Amug-A. 37 i^u^iji triíóe^t Sé^muif -An T)únxJL finciiip^^ eile 

cuiUe^t) ^n-A teAnnc-A le n-^ óuix) c-Alrh^n. *Oein fé 
ob-Ai|\ rhófi <A|i >An -Áic ^^uf if lomt)^ 'ouine boóc 'f-^ 
jb-AjAoifoe t)í bui'óe^c "oe. •'Sinciúf .1. poinnc, a portion. 

(C) AS BAtuSAT) Ó S5OII. 

]Uk\i|\ a tDíof itn' gA^|Af iin 05 a^ t>uI ^|a fsoil ni T)ói§ 
liom 50 ]u\tDAf fió-*óíotriAoin.^ 1f xxnriAtri -A bínn ^An mo 
ceAccA ^ A t)eit ^5^m T)o'n rhÁigifCi|\ xx^uf bA 'oi^n xxn 
|:eA|A é A.\n in-Áigifci|\ ce-A'on^. 

tllAjA ge^ll x\|\ é t)eic óorh 'OMn ofixMnn IdÍot) e-^.gtA 
v\n -oonuMn^ Of\m-px^ ntiAifi nÁ bíot) mo ce-ACC x^g^m 1 
SceAj\c -A^uf t)A triAic liom ^on teAc-f^eAt >d beic 

T)Á mbéAt) émne ^^ ce^fCÁil^ óm' mx3.t^i|A te T)tit50 
T)cí t)-Aile -An riUnlinn nó Citt OjA^tAn a n' Mf|\^it) 
levNC-cloc f^UAUin xxn lÁ a heAX) fí ^5 cti|; ime a^ 
|vMv\nn, ní0[\ t)'f:<^-^^^í^ liom-fxX gnó 4 be^A-ó ^g^ám 'nÁ 
beic im' ceAcc^ifie, Aguf ^eAll-Aim 'ó-Aoib nA bíot) -don 
-oeAhAX) A bvMle 0|\m. 

tn^M'Oin e^jAfAig nó f^rhfAit), ntiAif x\ biiDif 50 
v^nót.\c 45 cu|A fíl ^5t;ir -^5 CfOAbAt) if A-^ -puiffe^xt),^ 1 Ró--'JÍ0TriA0in -1. no-teif^eATTiAit, too idle, very lazy. 

^CcAcuA, lessons, tasks. 

^ e^^^lA An "oorhAin .1. oajIa rhoii. 

* péACAinc a' bjíAJAinn cgat) pui^ieAc 'f^' ^Aite, to see if I could 
get leave to stay at home, — with the hope that I might be allowed 
to .stay at home. 

* CeAf cÁil (no ceAfCAbÁil) .1. ■oíojbÁil, wanting. 

^ A^ U|ieAV)A-6 'f A5 pui|ifeA-ó, ploughing and harrowing. ^5 é-Atug^'ó ó 85011. 39 

b^frei'DijA 50 5cui|\pi'óe mife 50 t)cí -An oex^fvoo-din leif 
An 5C-Ap^ll nó x^n c-x\f,Al. t)ío"ó f úil -^5 m' -ac-aiii liom 
A óxMle 1 5Cionn «^ife ^n óltng nó m-óf fin. X)Á 
bpeicinn-f e éinne eile a|i ^n mbótA]\ A5 CAfifx^c cun n-A 
ce^focAn^ níojA t)-AogAl 50 mbemmn-fe |\oirhe. Hi 
|\-Ait) éinnít) "oob' pe^fip liom-f^ 'n-Á beic ^5 féi'oe-At) 
n>A tnbol^^ X)o^n n^Ab^ ^E^V ^E éifue.ACC leif péin 
-Agup nx\ rif eite -Ag c^mc ^suf -A5 ctj|\ x^n cfA^og^1l 
CfAe n--A céile. 

llOtT). 

'^ O bí fé feo nó é fiUT) fiorhx\m -Agtif b! mó[\^n le 
•Dé^n^tri -Ai^e/^ 

TnAi*oin eile beA'ó cmne-Af cinn 0|\m nó cinnev\f im' 
tDolg x^^siif t)AT) "ooig le^\c 50 p^bAf 50 ti-dn-A-oic a^ p^T) 
ctin 50 'ocÁinig An T)eic -d CI05 nó mx^|^ fin. A|\ 
mAiT)in 50 moc X)mn g^n goile, acc bínn mófiÁn níof 
pe-AjAp x^|A -An 'oeic ó cto^ -A^iif 1 ^cionn teAt-ti^i|\e ^n-A 
•ói^ix) fxMn ní bíot) pioc^ 0|\m. 

t)í ino rh.ÁCxM|\ bocc 50 ti-AnA-bog liom nuAijA -a biot) 
-An cinneÁ\f oritn, m-A|\ /-Dexxt). t)íot) fí -A5 uei-oeAt) 
le-Aítinx^ccA 'óoiTi, -Agiif, nii-Ai|\ n-A bínn -A5 p-Ág-Ail foif ,^^ 
bíoT) ctnpín c-Ae -aici •óom. 

1f 'oóig tiom -Anoif 50 mbíot) -Attiji^f -A5 tn'-AC-Aif n-Á 
fi^bAf corn t)on-A ^stif *oo teiginn ofm .a beic. If jaó- 
tti-Aic if cvnrhin tiom-^^ mAi*oin t^ tTI-A-pc-A nÁ f-Ait) mo 

^ -A' ZA]í]\ó.c ctam riA ceAji-ocAn, drawing near the forge. 
^>A5 féi-oeAT) TiA mbots, blowing the bellowa. 
* Óoin5ib = coii5Aib, con^btiig, coinnig. 

^plOC .1. -DAXyA .1. IpAiC. 

^°-A5 pA^Áit roif^-A ^eit niof pe-Afiti. 

" If tuAit If cuitiiin tiom .1. if* nriAit auá cuimne A^Atn. 40 ^^ éAlugAt) SsoiU 

•o' uNivpAi-ó t)eit tAll Y 1 bpuf m^íi b^ ^nÁtAó teif. 
l!)iuMl r^ irce.\ó -A5Uf mife Y^ éifoin -A5 ite -Afi-Áin if 
bAMiine. 

''t)piiit -An pi-Afi imtigte?" -Afi feife-Ati 50 bo5, 
cne<\f'OA. 

" U-á, A -AtiMíA/' ^t^r-A tnire. 

" HuAifv -A belt) T)o óuiT) X)^t^ c-AiCce ^5-Ac, bu^il oj\i: 
píof , ^N^uf bíot) f úit -A5AC 1 n'oiAi'ó n-A mbó, A^iif p|\ioc 
n^ mton-óloó-A -Af bun n>A pÁipce C-Aoile. Ca -An pé-Ap 
A5 cexj.óc r«^r -Anoif, -A^uf if fniti*o n^ mion-óloó.^ á 

pfMOC^-Ó -Af/' 

*' rribei-ó éinne tiom," <A|\f<A mife. 

*'ní beit) 50 póilt/' Ajif A m'-At-Aiji. 

Anoif, n1 |\-Aib -Aon obAifv b^ ttigx\ liom-f-A 'n><^ ^n 
obAifi f eo. Hí be-A*ó ^n fsé^t óorh -oonxx -o^ mbe-At) 
éinne eile teni' óoif, x^óc -oob' é -An t)on-Af 50 léif; mé 
beit im' -Aon-Aji. 

t)í mo "ojAom b|\if ce ó beit a^ íftitígA'ó f íof , -Aguf bí 
mo rhéifxe-Ann-A cinn ó n-A mion-óloóxMb. If minic 
'o'Aí\x)uige-Af mo 6eAnr\ -A5 pé-Aóxxinc cimóe-All Ojtm te 
full 50 bfeicinn 'ouine éicm a^ ce-Aóc óiíg^ni, x\óc níop 
t-Áini5 50 "ocí -Aimfifi -oínnéip nii-Aif\ -00 bUAil m^-At-Aijt 
ÁViAtl óiig^m. 

*' Se-At), -A 'ÓorhnAill," x^fv f eif e-An, "c-aoi -A5 t)é-Anx\rh 
50 m-Ait. Ué-An-Am ofic ifce-Aó ótin 'oinnéifi -Anoif. 
t3éi-ó nA cloóA 50 léifv bAitigte ^^ <a5-ac -A|i te-Aóc -ah 
CjvÁtnón^.'* ''pioctA, bAilijte .1. ct^uinnijte, gathered. XXs é^lugAt) Ó Ssoit, 41 

t)íof-f-A cuipf e^ó 50 leo\\ 1 n-oeiíiex^-ó -An l-áe, aóc 
t)í n-A cloóA 50 léií^ pioct^A ^^ -A5>Am. 

If T)óig tiom 5U|A leigeAf -An tnéiT) f eo tno tinne<Af 
^jt f e-At) CAtriAitt ; x^óc ciini^ tnAi"oin bfie-Ág 1 •ocof<Aó 
^n ttleitim x^^tif ní fv-Aib tno óe-AócA xí^sAm f ó-rh-Ait. l)í 
€inne-Ap im' ótiAC-Án>^ T)'iinci5 ii^ p-Áifoí eite -Afx TS^^l. 
At^ -A "oeió x\ ÓI05 bíof níof pe-Afif;, -A^uf 1 scionn 
jZAmA^lUn eile bíop cotti m^Mt if bíof fMiti. 

*' Ué-An-Atn ojAC x\noif /' x\ff ji m'xxtAif tiom, ** ní^t ^on 
^ic níof fOtt>Áine 'n^Á ^n iti|i ^* úfv. U.Á An iÁ 50 ti-Átuinn 
Agtjf Y^ ^r F^^W "óúinn xi "óé-Anx^rh n-A cofin-ApAí -a óup 
inf x\n 5cinn-fex3k|\-Aínn.^^ t)ei|\ Mifín tej^c 1 gcorhAifi 
-An cf it. t)éA'o-f -A Aj; Ke-A|\|^At) n-A f Sf íbe ^^ -A^tif t)eií\- 
fe x^5 Gtíf An cfíl.*' 

'Oo o-AiteAmAiji leAt -An tAe -A5 s^tDAil 'oo^n obAififeo 
A5tjf, nriA|A-A itAit) uinneAf im' cUAtÁn a\\ mAi'oin, t)í 
cinneAf im' 'ó|\tiini -A|\ te-Aóc -An CjiÁtnónA. 

If minic A óinn n-A bu-AóAilU eite -A5 éAlugAt!) teó 
ó'n fsoit, Aguf ní |\Aib ofC-A-^^ émne gtif b' f:e-A|\í\ teif 
^n-Á liom f éin ^n iÁ -a óAice-Arh -A5 fit 1 n'oi-Ait) éAn- 
ÍAite nó -Af tof5 ne-AT), nó im fe-Af-Arh -Af ^ofc n-A 

tl-Abn-A -A5 fé-AÓ-AinC -Af n-A íll-AfgAlfít). Aóc bí e-Agl-A 

An *oorhAin ofm f oirh in^ACAif. If AnnArh a gAt^ fé Af 
A ctoinn/^ Aóc, nuAif "00 ótíif fé óuige, ní f Ait> t-Árh 
^ó-éA'oufoin Aige. ITlAf geAtt Aif feo, m-Á bí eAglA 
Of m 'otil Af f 50it Agtif mo ceAóc ^An a t)eic f ogtumcA 

^^ Cti-dtÁn .1. CAob. 

i^ltift .1. CAlArh c|ie-ábtA, tillage, dug or ploughed land. 

^^Cinn-pe-AtiAr>n .1. c^t-Am a^ ceAnn riA pÁince, headland. 

^ Sst^ibe, genitive of f st^iob, a sm^e, a furrow. 

^"^ ni jtAib o|tt-A .1. nt |iAib 'riA meAfs- 

^* A (x)o) jjAb f é A|i Ú ct-Ainn, he beat his children. 4L' As év\lii5A-ó S501I. 

•.\5<\m, X)A mó ^uS f^Mn m^e^^lA é-AliigA'ó ó fsoil, mA\y 

Di peijAnieoifv eile 'n^ ootritnii-oe 1 n-xMce linti-ne ] 
.\v;uf ni |UMt) Ai^e -aóc An c-A.\on-trix\c. Corii-AOf T)om- 
]v\ "oob' CAt) -Ail bii-Aó-(Mll feo. Hi \\A^X) -Aon ceó|\A le \ 
n-<\ óleAf-<Mt)exNóc.^^ T)o fe^fooxxt) ye -A|\ 'ó|Atiim c-^p- ; 
Aill <\s^T -^^ CAp-All <Af\ cof^nÁiíA'oe.^^ If tninic 'oo : 
óonn<\c-f A é 'riA fexN]Mrh x^|\ X)A\\^ a cinn -Afi p-All^^^ An : 
•Oj\oióiT). ill \\A^X) ncAT) em mf An Áic a ^An friof 'oó. j 

t)A liiinic mife Agiif SeAgÁn O5 (b'ln é a Amtn) a|\ > 
An mlDóúAjA 1 -oceAnncA 'céile A5 T)tit a\\ fS^^^ -^í^ 
tnAi*oin A^vif t)A itiinic é SeAgÁn a^ CAtAnc ojAm-fA^ • 
éAUigAT) teif Aguf 5An T)tit A|a fgoil, mA|\ t)A fó-rhinic 
•00 SeAgÁn A5 éAlugAt) teip Agtif A5 meAllAT) 5A|\f ún • 
eile le n-A coif. /dec bíot) An ca^Ia 0]\ni-fA i ] 
SCóninui'óe. i 

Aon lÁ AítiÁin 1 'ocofAó nA t)eAlCAine bíof A5 x)ul 
AjA fsoil im' AonAjA. X)o CAfAt) SeAgÁn O5 opm 1 ' 
n-Aice le T)íAoiceAT) íoccfAó nA geA-OAige.^^ t)í Am \ 
50 leot^ A^Ainn. t)í An triAi'oin 50 b|\eÁg ciúm X)\\ot. 
AlAC.^^ T)titi)AitAC SeAgÁn liom 50 |VAit) 'piof Aige cÁ ] 
f\Ait) neAT) fmólAig^^ -^Stif T)á mbAt) triAit liom X)ul ] 
leif 50 'oceAfbÁinpeAT) fé An r\eAX) *oom. 
^ ' ^ 

^^ Sl.Ai: itn' cói|i .1. ftAC jiOTTiAm. ' 

^ CleAfAix)eACU, tricks, pranks, mischief. 

" A|i coi^AnÁinx)e, galloping. 

22pAllA = bAlU. 'l 

^ A5 cAÚAnc 0íim-fA, urging me. J 

**T)tAOiceA-o íocutiAc nA 5eAX)Ai5e, Lower Gaddagh Bridge 

^ bpocAlAc .1. ce. ; 

^ SmólAC, yen. f mólAi^, a thrush. As e-Atug^t) S501I. 43 

>Apr-a Sex^s^dn : ^'TWl^n cofA 1 n-x\ tipinl -An ne^-o 
% bf^-o uxMnn -A^tif C-Á Atn 50 teoji -AgAinn. Hí'l ]:if\ 
oibpe ]peAtAAinn nx\ 5CAC -aóc c-Aja éif -otil -a t)Aile 50 
t)|AiC]:e^fc. Ue-An^m ofAC." 

*' An mo (iohtoa) ub mf ^n neAT), a SeAg-Áin ? " 
'* Hi |A-Ait) AÓC -Aon uX) -Atri-^in Ann An IÁ \:é 'óeipeAt), 
Acc bAt) óeAfAC níof mó a beit Ann Anoif. If "ooig 
lioin 50 bptnt neAX) tonxmib^^ 1 t)coí\ eile nÁ puil 1 

bpAT) UAIt!)." 

" CÁ bpuil An cof ? " 

"UÁ fe tiof Annfut) 1 n-1nnfe nA ^Coininí. Uoja 
tnó|\ Aicinn." 

Siof linn coif nA 5eAT)Aige Af\ lofg An nem. 

*'1f T)óig liom gufAb é feo An cof — aóc ni lie; ni'l 
Aon ncAT) Ann. tlf I fé 1 bf at) ó'n Áic feo. CtiifeAf 
ctoc Of cionn ctoióe eite 1 n-Aice teif a' 'ocof. Hi 
feicim nA cIoóa Anoif. péAó a^ bfeicpeA-fA ia*o. 
YiVl fiAT) 1 bf AT) AmAó ó'n 5CtAit)e. UÁ An cof Agtif An 
neAT) AgAm, a *ÓoirinAill ; UAf a teit. péAó An noAT)/' 

*' Cim e," AffA mife, '' acc if iDóig liom guf feAn- 
neAt) e. 'Gftnt vib Ann ? " 

** t)i ub Ann ctiplA tÁ ó f oin.'* 

*' péAó An bf till lib Ann Anoif." 

T)'féAC SeAgÁn ifceAC Y-^ neAT), aóc ni fAib Aon 
lib Ann : 

'*1f ArhlAi*ó A tféi^eA'OAf^ An neAt)/' AffA SeAgÁn, 
'* Agiif ni f utÁif no UÁ An neAX> ntiAt) 1 ^ocof eile nÁc 
bf ml 1 bf AT) ó^n "orof f o ? " ^ lotTOtab, a blackbird. 

'^ Ctiéi5eA"OA]i .1. •o'pÁs^-oAii ; •D'pÁ5AT)-Ati = 'o'pÁ5 fiAT>, they for- 
«00k. 4^ As G.Mu$<A"ó O Ssoil. 

** CiiAíAT)iiigniíf ^ n-A ciiifv eile." 

-A^up 5 An éinnít) p<ÁgxMlce -AgAinn, óuAl-AtnxXjA x\n clog 
A 5 1:)iiaIa.\'ó. 

*Oo ppeA.\bAf^: ** .An é pn x^n CI05 ^5 Dti-At-At),^^ ^ 
áeAjÁin ? " 

*' If 'OÓÓ-A 5UiVAt) é, A *ÓorhnAill." 

'* t)é-Am •Déi'óe-Anx\ó," x^í\fx3i mif e. 

*Mp t)^oglx\ó 50 tnbé-Am," x\í\f-A Se^gÁn Ó5, *' ^sup 
beit) flx\c 1 n-^|\ 5Cóií\.'' 

''Cé-AnAm 0|\c, x^ Sex^g-Áin, x^^tif b'péi*oií\ 50 leig- 
fit)e tinn ^'^ ^n ctifvx^f fo.^' 

'' t)'péfoi|A fin, -A t)ti.Aó^iU, ^óc if 'oóig liom'-f A 5ti|\ 
pe^Apii-A "ouinn pAn^rri-Ainc xxnnf o Anoif.'' 

*' K-AgA-o-f^ ^jA rsoi^/' x^ffxx mif e, '* rh^|\t)óóxJ^t) 
ni'^ÚAifv mé/' 

*^A5Uf/^ ^|Afx\ SexSg^n, " m-Aí\t)ó'i'ó xj^n m>Ái§if(Cifi tú 
mA|\ ge^lt -Ap t)eic x)éi'óe^n>Aó. px^n x^nnf o teni^ óoip-f e« 
tlí beit) pof -A5 éinne nÁ fv>At)x\mx\|\ ^f-Aon x^|\ fgoit." 

" ill f-AnpAT), ^ Óe-Ag-Áin.'' 

** If cú >An 5-A|\ f ún gAn óéitl. ÍX\Á téi*óeAnn cú x^p 
f 5011, ZÁ X)AZA forh^c. U-Á f é óorh m^Ait xxg-AC f uifexxó 
^nnf o. tlí gAt^-At) t)úinn co[\íttiige ó'n ^ic f eo ^ Oum 
50 mbeit) n-A pÁifCí ^5 zeAóz ó fsoit xJ^f b^tt, ^^uf ni 
óeit) x\on AfhíVAf x\|\ c'^t^ij; rixÁ |^At^-Aif-f e xj^fi fgoit óorh 
mAit teif -An 50111*0 eile." 

^ CuAtfotiijmíf , let US search. 

*T)o ppeAbAf, I started. 

•^ -An CI05 A5 buAlA-ó, the bell ringing. 

^^ b'péiTJip 50 lei^pi-óe linn, maybe we might be let off. 

" Cort^u'Se ó'n Áiu f eo .i. An Áic feo pÁSAinc. As 6Attigx\'ó Ssoit. 45 le-AC -A|; -An mbótx^tl, -aóc ní'l leige^f ^iT^ ^Atioif. til 
ft-Ag-A-o -Afi rsoil. U<Á -Ati m^igifcip fó-óí\u^Tó 50 léií\ 
Oí\>Ainn. 1r x)óó>A n-Á peicpit) éinne finn >nnfo.'' 
StJi"óeAmAi|t fíof -UAmAÍt beA^ Am-ác ó'n Ab-Ainn. 

*' Cé ceopAt) * finn imexíifg ha 'Oco|\ ? iDeit) -Am 
-AgAinn -Afx -A ttnlte^t) neA*o -a tWA^x>Aty -Aguf t)'péix)i|v 
50 bpeicpimíf X)\<A'oAr[ inf -An xJib^inn.*' .1. cipeA"©. 46 -As e^liig^t) S501I. 

" 11 Í b.\ogAl T)orh-f^ x)iil 1 n-x\ice nA h-AX)nA,*' -A|\f-A 

C<Aitev\m<M|A CHIT) r^en tri^iT)in a\\ to\\^ nex\T), A^uf 
tnK\i|\ <\ |:lK^]\^^m^l|A cúplA ne<AT) biotriAifv f^fCA, Agiif 
f ui-óevvnuMfi f íof c<\tnAll be^g ^m-Aó ó'n ^b-Ainn 1 n-xMce 
le co]\ mop f5eióe. 

Ip -ooCA 5;o |ix\t!)Am-Ai|i ctiifife-Aó ó X)e^t 1 n-if fui'óe, 
Agii f A\p]M Se-ág-Án tiom-f^ : ^'Ué<An^m 0|\c -dnonn 50 
•oct An gcoilt ; t)'i:éiT)ifi 50 bp^igmíf T)0|vn ub p|\éAó^n 
^nn. 1f 'tnó ee-Ann <a ipuA]\Af~yA Ann teAnA,*^ 

*^ tté-A-ó e^5lA o|Atn 50 b^reicpi^oe finn, a ÓeAgiin/' 

'^ Ó, ni b^ogAt 'ouinn, rii't tnójAÁn tiifge inf av, 
AX)A]nn -Anoif. ll-AgAm Anonn An corh^A]\ ^^uf ifce^ó 
cpé tAoX) nA coilte." 

*' t3ío*ó fé mAjA r^tn/' x\|\f^ tnife. 

Anonn iinn -A^iif nio]A b'pAt)<A •óúinn 50 f >Abx\mAi]i 
!fcig iTnec\f5 nA ^c\\Ann Á^x> mA|\ ^ \\á^X) neiT) ti^i 
bp|\éA\ó-Án. 

"Ó^me-Am Aifi T)ínn xSfi tnbfvós^ -^^Stif ótiifiedtnxM|\ u\T) 1 
bpolAc 1 "ocop pé bun C|\xMnn moi^i. SuAf le Sex^gÁn 
Ai[\ t\\Ann. X)At> 'ooig leAz gup c-ac é -^5 vul fiMf. 
Oiof-f-A mÁ\ll 50 teójA, Aóc bxí^ine^f ne^X) AmAC 1 
n-oeiíiex^t) tuxjA t^tt, act: ní fi^it) tib xMin. 

tlíojA b'f'A'O-A t)úinn 1 n-^i|\T)e nti^i|A cé X)éAt> a^ 
zeAóz óugAi nn a teic CfíT) <dn 5C01II n^ An fcíob-d|\*o, 
p^-Of A15 bACAó, -Aguf A g-At)xM|Aín le n-A coif . 

" UAtriAoiT) C|\oócxx -Anoif nó |\Mtri, -a Se^gdin/* -djAf^ 
mipe. 

" Y\:\ bíof) 5105 Aif'AZ,*' Aj\f A,\ SeAgAn ; ^' zÁ p^i-oí leAC- 
ó^oó ^sur tií ireicpit) pé finn." As e^tugA'o S501U 47 

" Aóc zA eA5lx^ o^\n 50 t!)|:eicpi'ó -An 5A'ó-Ai]\ín pnn, 
Agtif vnA óíonn, beit) t)e|\tx\ Oi\^inn." 

Seo óug^inn >a leit é aw fcíotí)^|\'o ^guf a óexxnn 
pAOi. Hu^ifA -A t^i fé púinn tíof, ójiom An 5-d'óAi|\ín ax^ 
-Arh^fUjA-áig.^^ T)'f:éA<^ pÁ*0|i-Ai5 -Anonn xx^tif An-Att, -aóc 
ní frexxc-A fé pxMC. t)íof-fxA .^5 Cfit te tie^slx^, xx\a\< ftí 
'piof A^Am 50 mx\it, "o-a t)petcpe-A"ó ax\ fcíobA|\T) mife, 
50 n'oéAnpA'ó fé ^e-Afin Ojim tem' x\txM|\. Szax^ fé 
c^m-AilUn ime-Afs n^ scf^nn. T)'f:éAó f é fu^f cúplA 
uAi|A. tlí f?eAC-A fé pnn-ne. If T)óó-a gujA Ce^p fé 5111^ 
A|\ n-A p|\éAóÁin -A 51 -An gA-o-Aifin -Ag bA^-Aipc, 'O^imtig 
f é -Aifi ^mxxó -Af ^n 5C01II. 1f se^AjAjA 50 t^-Abx^n1Aí^ am^ 

An 'OCAl.Atfl. 11! jlAlt) lib A^Am-f A, Agtlf n1 fAlb AÓC 

tíS ceAnn A5 SeAg-án 'nA óAipín, A^uf An CAipín 'nA 
t)éAl Aige A5 ceAóc AnuAf ó^n 5C|\Ann te tieA^lA 50 
mbpifpeAti) f é x\A titiibe. 11íO|a f: AnAmAifx te á|a tnt)|Aó5A 
A 6ti|\ ofAinn, mAfv t)i ca^Ia ofiAinn 50 mbeAt) An 

fCÍ05Aí\X) Ag piUeAt!) AjA n-Alf. ílí |lAt)AmA1|\ 1 bfA-o ó 

ír'\o5 nA coilte ntiAijA "o'^eAo SeAgÁn aja An 'ocAob 
trAt; X)e Agtíf cé beAt!) Áp n'OiAit) n^ p^*opAi5 bACAó 
Agiif A gA'óAifín. 11tiAi|A A óonnAic fé finn-ne, tmi^ 
fé An sA'óAíi linn. 

"ílit, A áeAg^in," AffA mife, Aguf pú*o óun 
ptibAit mé fréin. 

"^An, A AmAT>Ain/' ApfA SeAgAn, " A^tif beit) fpó]\c 
AgAinn fé pAiT)!/' 

'OO fCA*OAf. t)í bÓ An fCÍOt)Al^AT) UAmAtt t)eA5 

tiAinn Y-^^* óoitt, Agtif nuAi|\ a bí An niAiT)pn A5 ceAóc 
fUAf tinn-ne, ní 'otibAitAC SeAgAn aóc AitiÁin, "t3^ip 

^ AmAf UjiAij .1. CApAtin, barking. 48 ^s 6x\liig-A'ó S501I. 

ipce^Aó iv\\t\, A óoile^Mnín,"^^ ^S^f put) 1 nt)i-Ai'ó nA bó 

é A]\ pceAll^\'ó. 

** xXnoip/' A\\\'A Se-AgÁn Ó5, ** béit) a -óót-Ain te 

T)é^\tu\tri -A5 An ^clÁi^uneAó^ a X)ó a óof^inc éifc 

leif . ITáó "oe^Af tiA p-<MT)[\e-ác>A ^*^ c^ A\^e a^ e^fs^in- 

Tóe Oj\Ainn AjiAon ? '' 

" An 'oóig leAC -a' b^rtiil f?iof Ai^e cé c-á -dnn ? " 
"If cum<d liom CMC-A t^puil nó n-á ptnl/* ^fvf^ 

Am^ó Imti Af Afi ^coilt. t)í ocfAf -05 ce^óc 
o|v<Mnn. Cm\\eAmA^x\, fíof ceine bex^^ le tía titiibe a 
|\6fCx\t), Aóc nuxMfv -A ótiiíAe>AmAi|A fíof ^AX> X)o pléx^f- 
^ATDx^f. t)í 5e-A|\|ic-Aó 1 sce^nn aca x^gtif t)í -An ce-^nn 
eile 'tiA gttiSAí^.^ t)'éi5e-An x)úmn A\y ^cAnnzAV^ 
A\\Ám "oMte 5-An ut) p|\éA6Áin mA\y AnnlAnn leo. 

t)í níof mo 'íiÁ le<At -Aii l^e cxMtce x\noif -^5«^ t>1 atí 
lÁ AVíA'te 50 téijT. 

AjAfA Se-Ag-án O5 : "Ué^nAm 0|\c a' fn-Atti/' 

**t)éx\"ó e-á5l>A o|\m 50 Dpeicpi'óe finn.^' 

'^Hí -oóig liom giiji b-Aog-At 'oúinn ^s^f ^^ t)é-Ani 
1 bp-AX) mp AVi tnfse." 

'* tlÁ |:uil -An c-iiif5e |\0-f?ti-óf póf ? " 

'*11í't; bíof pém -a' fn^rh cúplA lÁ 6 foin 1 DpoU 
t\A féice, -Aguf níop t>f\Aite-Af^ >An c-tiifse "pti-At^." 

"111 -oóig liom 50 i\-A5-AT)-fx\ a' fn-drh inx)iu.^^ 

" U-Áim-f e -A5 -out aóz 50 h-AipiSte.'' ** CoileÁinín .t. 5AX)Ai|iín 05, a pup, a little dog. 

^ ClÁi|tíneAC .1. bACACÁn .1. f CAjt bACAÓ, a cripple. 

^ pAix)|ieACA .1. ti|inAix)te, prayers. 

^ SluS-AjA .1. tab tobcA, an addled egg. 

* C.nnuAÍ (p^ of cAnnuA), pieces (of bread). 

*• b|iAice-áf .1. motui5eAf, I felt. As éxMuS^t) S501U é\f 

*' cá f ^s^ir ? '' 

**1 bpoU ÁVi g-ditiitfi $11. Zá -Ati polt 1 n-Aice linn 

tlí i^^it) Se^gÁn 1 ib'fA'o AS CAite-Atti a ouit) é-d'o>Aig 
T>e. X)o téim fé ifce-áó -Agtif t)x\ ge^lt le m-A*o|\-A 
Ulf 56 é. 

" t)puit fé |:ti^fi; -A Se^g.<iin ? " -A|ifx^ tnife. 

"tirt, A "ótiine. Ca^ú -óíoc, if léim ifcexxó. If 0|ac 
AC-á An teif 56." 

t)1 po|\c .á|\T) A\y Aon CAob •oe 'poll An jAinitri git 
^gtif -Ap An ZAoX) eite t>1 g^Mtie^rh -Agiif sdijAbeAl. t)í 
xMi pott 'ooirhin a\k tAoX> An í)tiitvc, aóz a|\ t^ob ^n 
g-Ainirli ní fxMt) fé inxX|\ fin. A5 T)tit 1 trooirhneAf -a t^! 
An c-uifge ó'n n5Alnex^rh ifce^6 50 'ocí xmi bponc. 

X)o óAltex^f T)1om -Aguf ifce-<^ó 'f^ í)ott tiom. t)í 
e-AglA Oftn léitneA'ó if ce^ó. Hí í\x\t!)-Af á\)aIza a\[. f n^rh 
^óc biiiUe nó "óó, a6z te fe-Af-Arh At\ tx^oti -Ati )!)tii|\c 
^S^r ^^ í^i^ -^^ óxMtex^rh x\tYi^ó a\\ An tnfge T)ob' 
fei-oijA tiom An s^i^vbeAt -A t)Ainc AmAó a^u^ mo óofx\ 
-A ótí|\ púm. 

"U^ <An c-uifge AnA-fuAi[\, a Óex^g^in," -AtAf-A mire. 

" tlí bf-Aitim-f e pti-AjA é, x^gtif , "O-A mb'-Áil leAC téime-d ó 
if cexí^ó mA|\ mif e, ní t)éxx"ó ptJxxóc ojac." 

" C-Á -Afi polt f ó-'óoirhin, a áe-AgÁin." 

•*lf ofic <AC^ -dn exX5lx3i. pé-Aó o|\m-f>d.'* 

AmAt te Se>Ag-Ári O5 a^ An bpofc. ÚV15 fé f5iiii|AT)^^ 
^QAtA A^ux* x>o téim ifce-Aó 1 t^f\ ^n pmll. T)'éiíMg yé 

** Sjitait^'o tteACA. a little run, a start of a run. 50 As S^iugxAt:) S501U 1 n.^it\T)e ^i\ t^.\jlfl An liif^e wa^ éipeoó^'ó l^ó^ no x^é^ 
tus ré cúpl.N buttle Asur m r^ 'nx\ fe^r^tti ^^ .mi 
n5^ií\r)é<a 1 n-vMce liom. Cuiji fé feo mirne^o Ofim-fA 
Am.\ó liom ^t^ ^n Xypo^r, t)í e^gU otim ivit. T)o 
■^b^b t^iof A5 ctj|i mo cof |?em, 

-out irce^ó im' nióin if im' fúile, níoti ów^elr ^ut) 
rn^irh, .^óc bíor .^5 cut^ mo óof rúm. t)í ^ti ^ic xjoiniin 
SO leop ; m x\ti cuirse ru-áf óorh n^i^'o lem^ r^aisín As 6^lii$^'ó S501I. _ 61 

c\5tif bí ^n 5-Aipbé^t -A5 fte-ArhntigA'ó óm' óof-Aib. 

t)otYi' ^ÁfT)^!^-^^) fu^f ^5«f -A5 •out ifcex^ó im' X)éAl. X>o 
f5[\eA*o-Af AtriAó ótin Se<Ag.Áiti O15, ^s^f 6onn<AC é -Ag 
ce^óc 6ti5-Atn, -aóc ní cuirhin tiom -a ttiiUe-At). *0*innif 
SeAgin O5 t)om -Ati otiix) eile "oe'ti fsé-At. If T)óó-a 
50 |iti5Af-fA 5í\eitn atí *Dtiine t>-ái'óce ^ijt, ^guf 50 
mbeimíf x\|\^on b-Áitce, aóc suj^b' é coit T)é 50 fAib 

A^tif, r\^^A^\\ a óuaIa f é ^n t)éic T)0 6tii|\ex\f-f-A -AfxMn, 
X)o |tit fé A teit óug^inn ^stif fU-Aiji f é finn itif -An 
í)olt, >A5tif 5|Aeim -A^-Atn-f-A a\\. Óe-Ag-^n óg -Agtif pnn 
A\\Aon 1 ngiopiA^óc T)o t)eit b^i'óce. 

tlí f Ait> lonn^inn fiut!)-dt -A^uf ó-dit SéAtntíf c-Ap-AU 
if CjiucxMll -o'f-Ag-^it te pnn -a óuf ^ t)>Aile. 

tlíoíi úiinis mo cMtt óugAMn-f^ 1 5cex\|\c 50 *ocí t^ 
AjA ti-A t>-^if\e-Aó, "I b-A rhop -An c-ionsn^f) bí o|\ni nu-Aiii 
*oo óonn-AC cÁ ft-Ab-Af. 'Sé -An óé-AX) f?oc-Al a ou-aL-a óm' 
rh-Át^M|\ : *' tTlot-A'ó te T)i-a n-AjA b^i-óe-At) cú," -Agtif nu-Ai^^ 
-A t^inig m'-At-Aifv ifue.Aó, ní 'otíb-Aií\c fé -aóc: *'t)ot)' 
í^e^l^tvA "otiic 'otit -Ati rsoit, -A t)orhn-AilU" 
cfes^^^iáíS^^^^'^^^^^^S^^^SS:^^^^^^^^^ (t)) CAilín tiA mbRAitne. 

l3í CAilín p^-o ó 1 -ocig nx\ mb|i^ití\e -d^guf ní tiou 
*xon ceójAA leif^ xxn meit) oib^e bíot) fí -a óu\\ foimpi 

mbe^t) fé 5<án 'oé^n-Atti x^fi fe^t) ^Á^te, r^uA^^ T)é^|A- 
|:.M-óe teif An ^c-Ailín é -óé^riAtri, 'f^ ^^ ip^eA^^A bío-ó 
.\ici 1 5córhnui-oe : '' Ó t)íof ótim é fin <a •óéx^riArh mé 

•óíóe^ltx^ó^ -Ac^, -Agtif if tninic ^ t)ít)íf x^g tnot-At) An 
óxMtín Aguf A5 mx^oi-oeAfh^ xMf ci le bíA^iCfiib eite. 

Aon lÁ AmÁm a tÁinis feAii-t)|\^tAi|\ óuca ó tfi-dinif- 
cif eite, >A5Uf, nu-Aiji xíi óii^t-d fé xMi z-A^^v-molAi) a\^ 
ó^iUn nA mb[\^iútAe, '*t)ei*ó piof ^5>Atn-fV' -aji feif exSiti, 
'' ^n bpuit f í óorh tn^it «Aguf X)e}^teA\K liotn í beiú." 

''CogAji," A\\. f eif e-Ati te ce.Ann T)e vía bj^^icfib, ''-Ab-AifA 
leif x\n 5C-Ailín ceAóc 1fcex^6 1 feómtA^ vía leAtiA^ 
A^uf, nuxMf ^ beit) f í ifcig -Ann, -AbAiji téi s^V ^^^í^^ 
•Di n^ leAX)A}\\ A nige." ^ CeojiA, Vjourule. 
^-AnA--óí6eAtlAc, very diligent. 
^ m<\oix)e4.Tri, boasting-. 
t>íor "oifte^AO éiMi é ri« A -oeAriiitti tné péiti. 54 C-AiHn n-A ínt)|)>ÁiC|^e. ** A5;uf CAT) óiii^e 50 5cui]\|:inn ob-Ai|\ óinpge* m-a^ 
Vin f\oimpi ? Dex\'ó i-^eAp^ uifvti -Agtif X)*pé^r>^\\ 50 
Ap^^^p-A-o fi pnn. tli puijMfc c-AiUn m-Ati í ^f^-Ag^il 
5e<\llAim "ouic.'^ 

" X)éAn \\ux) o|im/' -Ajif' -An f e-Ari-bfiÁtxMfv. 

X)o gl<\ot)ui5 fé -Aí\ -An 5C-AiUn ^^uf n! fV-Aib fi 1 
bpANT) ^5 ce-Aóc, -Aguf, ntiAiji -A tÁinig fí, •oub-AifC -An 
f e<\n-t!)|iÁú>Aií\ léi 50 b05 jiéit) : '' Cloif im guji -An-A- 
ó<MUn CÚ. 1f mó|i ,An c-iongn-At!) tiom, -a t^jiigit), n.A 
te<\b<M|\ feo belt 5^n nige -a^^c póf/' 

'' t)íof 'oijAeAo óun é fin -a "oeAn-Am, me fréin, a 

-AtvMp." 

** Ó ni s^bA-ó -ouic é, A l3|Aigi'o/' -Afif An X)]\ÁtA^\K 
eile 50 fe-A|Ab. *n IÁ f-Ain 50 'oci -An t-Á in*oiti cÁ 
C-AiUn n-A mDfi-ÁitíAe mA\y -Ainm -Afv émne -a bionn ^' óun 
é fin "oe-An^m " 1 n-ion-AT) é belt Xie-Anc-A. 

* ObAiit om^ije, fool's (wom©n-foors) work. 

(e) cóttiAncA' riA 5eAtAi$e. 

Óini5 ^eA^ AmA^ ó AfAinn 50 íiAon-Aó h-a 5^iUitrie 
CAtnx^U ó foin. Hí tiAib f é 1 ng^illirh nÁ 1 n-Aon t)xMle 
mó\\ eile |AMrh |ioitrie pn. |:ti^i|t fé lóifcín^ 1 |^|i^it) 
fAVA. 11tixM|\ ^ t^inis -An oi'óóe ^guf ó t)í -Ati gexM^ó 
'n^ r«i'óe ^suf ^n oi-ooe bjie^S ge^t, bti^il ^é 
AíWAó AS péx^óxMnc nx\ c^AútiAó.^ Aóc ^ji "out -Am^ó "00, 
A]\ reire^n teif ]:éin : 'Mr ceAjic 'oom córh^ficA ^n 
cige A belt ^s^m te lie^^lA 50 ii^g^inn xMniig^* ^]a 
te^óc ifcexxó -oom, ^5«^ ce-Ap-Aim nÁ ^uM Aon óómA^tA 
If Fex^tiji *nÁ An ge^l^ó. U^ p •oífeAó Of córh^ip x\n 

T)'imti5 xMji ^niAó x^fl puxMT) nx\ caú^^aó. Sle-Arhntiig ^ 
^n oi-ooe «^Ait) x^suf -o^f^n fé x\mui5 50 ^i^ib fé -oeifi- 
ex\nn^c 50 leoíi. t).Mn f é x^n Cf ti-Ái-o x^tn aó s^n tnóí\-Án 
ctiioblome.^ ÓiubxMi fé por r«^r 'Al^ ^o^S ^ti cige 50 ^ CóniAjitA, a sign, a token. 
^ tóif cíti, lodgings. 

^ <^5 feACAinc HA c^tttiAc, looking at the city (péAc, look, see ■ 
CACAin, city), 
*-Amti5A, astray, 

^ Of cOTTiAift All "ootitiir AtTiAc, right Opposite the door. 
® SieAihtitJis, slipped away ; fteAmAin, slippery. 
^* CttioblóiT) (cttioblóit)e), labour, trouble. 

CómAtiCA riA Se^itAiJe, t^^ib fé A\K lóif cín Ann, aóc bA be^s An rhAiteAf "oo, 
ní fAib cíg inf An cfíAÁiT) 50 jAAib An geAlAó of a 
corhAip AmAó. t)! nÁi|\e ai|a pAoi ttiAijiifs An cige a 
óuft A|A éinne aóc 1 n-oeifieAt) nA fSí^í^^ ^E^T ^ ^^5 
cuipf CAó, buAil connfCÁblA leif, Aguf 'o'fiAirfvuig fé 
*oe'n gconnf c^btA CÁ i^Aib An C15 50 ^Aib An geAlAó 

Of A ÓÓ1íriA1í\ AmAÓ. 

CeAp An connfC^btA gufv aja meifse bí An peAp 
boóc Aguf bí ]:onn ai|\ é •o'Á|\'otj$ At) teif Asuf é ótit\ 1 
bp|\íof ún, Aóc ctíi^ beAn An cige buAóAilt AmAó A|\ a 
to|i5, A^uf bUAiL An buAóAitl f uAf ótJCA *oí|\eA6 nuAiji 
A bí An píteAí\ óun An pi|\ boióc a bfieit leif. 

tltiAijA A tÁinis An |:eA|\ a bAite 50 tiAjAAinn "o'lnnif 
fé An f 5éAt niAfv A|\ óaiII An geAÍAó ai|\^ 1 ng-Aitlirh. 
On tÁ f Am 50 'Dci An t^ in*oiu cÁ *' CórhAitCA nA 
5eAlAige'^ mA|\ pocAt imeAfg rhtiincit\e Á|\Ainn. 

•ÓAilt An 5eAl<xó Alji, the moon failed (deceived) him. 

(p) Atl 5A0 mAUA^ 
no 

An tons Atl t)éAnlA. 

Uxitn-dlt m-dit Ó foin -Anoif X>^ "O-Aoine 'n-A ^corhntn'o^ 
1 n-oile^n t)e^5 i n-iocc-dfv n-A íiéifveAnn ^stjf nl ji-Aib 
ACx^ x\óc -An 5-Aet)it5. XY\ai[\ je-Alt -Aiji 50 mbio-o •o-Aoine 
fxM'óbfie -A5 zeAÓTz A|\ cuAifc x\|A ^n oile-Án Anoif A^uf 
A|Aíf óe^p r\A "o-Aoine hotZA nÁ |\xMt) u-aua a6c -dn t)é,Aft^ 
-o'pógltiim -A^tjf 50 mbeiT)íf f Ai'óbií\ 50 -oeó. te^n- 
Ann -An ^AtAfv céA*onA mófi^n 'O-AOine -a ócAp-Ann níof 
mó céilte beit -ac-a n-Á t)í -A5 mtiincif\ An oite^in. 

''Aóc c-^ t^Aib -Ati t)é-AíAlA te F-Ag-Áit?" t)'in f -An 
óeif c -Anoif . 

t)í 'piof -Ac-A 50 jiAib t)é-A|\t-A 1 n-éifinn, aóc ouaI- 
AT)AíA 50 jA-Aib -An X)éÁ\(ÍÁ T)ob' fe-áft^ Y^ "oorh-An 1 
mt)Aile Át^ CliAt. 

U-A|A éif mofA-An cAince -Agtif corhf.Ái'ó f ocí\uigeAT)Af * 
A^ "óuine AC-A A ouf 50 t)Aile Aú-a CliAt -Afv lo|\5 -An 

t)éA|\tA. 

An lÁ X)] -An |:e-At\ -A5 imteAóc b-A-ó -óóig leAC ^iitt 
50 tiAimeijMce a bí fé A5 •out. t)í -An t-Á 'nA t-Á fAoife 
A|i -An oiLe-Án. t-Áinis muincifv An oile-Áin 50 léifA, 

* ^A-o mA^A .1. f l-AC-tYiAtiA, sea rod, tangle. 
' SocjiuiseA-o-Att, they lettled, decided. An 5^*^ m^tvA no á\\ Lofg ^n t)é-A|\lA, 59 65 ^stif Cf\íonn-A,^ 50 "oci pope nx\ tieijie-Ann -Agtif 
cuijie-At) xxn Ye/x\\ -Anonn a\\ -An -ocif rhóifi -a|i -An mM'o 
bA rhó -A|\ -An oiteÁn. 

'O'fr-Ás ce-Aóc-Aijie -An t)é-A|ilA ft-án -ac-a -Agtif 'oMmtig 
Aif\ 50 t)-Aile /át-A CliAt. U-A|\ éif A belt c-Am>Alt 'f-^ 
óACxMp b1 tDéAí\l-A -Ai^e, i)Á foc-At, "Good morrow/' 
_.^i / X 
bí ^éit ATI CiouAiJ bo5. 

-Aguf óex\p fé 50 t^-Aib fé 1 n'Am -Ai^e piUe-A'ó -a b-Aite. 
t)í fé ctiifre-Aó so ^^ó|i ó beit ^5 coifi*óex\óc, -Agtif 
ntix\ií\ A t-áini5 fé 50 *ocí péit x\n Ciocxxig 1 n-Aice n-A 
F-Aififige, ftnt) fé fíof. ' O7; Aj;tjr ctiíonriA, young and old. 60 v\n <).\o r.)Jn\*\ no 4^f. Lo\\^ An OéAfilA. 

Dí n^ trocxMl 50 Cfiuinn 5-AfCx\ ^150/ -| te iie-A^l-A 50 
mDeA-ó f i-AT) c.Mltce ^ige, t)!©!!) f é -A5 jiÁt) m-A|\ ib-Ai'DjAin 
''Good morrow," '^good morrow/' *' good morrow." 

t)i ^n -Aimfii\ ptiuó -A^tif bi pelt -An Cioc-Aig bog. 
50 •oeirhin, bi f1 'n^ coin -Aji bog-at), -A^tif, nuAijA -a b1 
An pe>Ap boóc a^ "otil CfVAf nA, 6tj-Ait) f é -A|\ Iái[\^ ^gtif 
"o^ frób-Aip "00 belt X)Á^t)ze, ÚA|^|\-Ain5 fé é t:éin Am^Aó 
1 gctimA éicinc -Agtif b-Ain fé -ahi-aó An CAt-Aiti cijAim. 
Aóc, mo ó|ie^ó if mo ó-Áf ! Y)^ An t)é-Afit-A c^iltce 
Ai^e. 

tlti^if -A t-áini5 fé A b-Aite -ASUf nuA^i|\ *oMnnif f é -A 
f5éx\l T)o tritiincii\ -An oile-Ain, bio'OAfi btiAi'óeA^IAÚA 50 
leofv, -Agtif Y^ 'otib-Aii^c 5AÓ t)tiine xxca leif |?éin gufi 
rhó]\ -An CjAtJAg nx\ó é péin x\ ctniie-At) 50 t)-Aile-At.A- ^_ 

cuAt. ^i 

Aóc c-AT) -A b1 te T)éAnArh -Anoif 1 t)1 An t)é-A|vl-A Oi 

CAittce 1 bpéit -An CiocxMg -Aguf b^eix)!!! 50 mbéAt) — »-| 
f é te p-Ág-Ait póf. 

T)o gtti-Aif feifeAfi® "oe rhinncif\ -An oite-^in Anonn -aji 
tÁ-o 50 'OCÍ -An -ociti rhóit^ A^gtif peAjt -An tÍé-AfilA le n-A 

5coif . Úex^fb-á1n^ fé "óóib c-Áfi óAill fé An t)é-A|Al-A 1 00 Í 

t-Áfi nA péiúe. _j.i 

ÓfAOmA'O.AtA 50 lélf Af An -Á1C -A tÓX)A6 -A^tlf -A tAOf- ^! 

^Att -A^tif nío|\ bY-A'O-A "óóib ^5 5-Ab-Áit *oo*n obAijA feo W 
nuAi|\ -oo bii-Ait SAT) mA|\-A teó. 

"Sin é An voc-At/' "Sin é An ):oc-At/' -A|\f-A ce,Aóc-Aife 

An X)éA^lAt " 5AT) m-AflA," *' 5-A*0 m-Afl-A." 

*bí Ti-A poc-Ail 50 cjiuinn 5-AfUA Aije, he had the words quite 
■oorrecLiy. 

•óvj-Aix) fé -Aft l-Án, he stuck in the mud, he bogged. 
•Seife-A|i, six persons. 
'te-AfbÁin (cAifbe-Án), showed. DOES NOT CIRCULATE -1 G